Písek

Písek

Agentura pro sociální začleňování s městem Písek spolupracuje od roku 2018.

Základní přehled spolupráce s ASZ :

Městu Písek se během dosavadní dvouleté spolupráce s Agenturou podařilo zavést několik opatření, které napomáhají sociálnímu začleňování jeho obyvatel a řada dalších opatření se začne realizovat v letošním roce. Vzhledem k zodpovědnému a aktivnímu přístupu města k řešení problematiky sociálního vyloučení lze předpokládat výrazné zlepšení situace a získání hned několika dobrých praxí, které následně bude možné využít i v dalších českých městech potýkajících se s problémem sociálního vyloučení.

Typ podpory  (chronologicky):

Město Písek v červnu 2017 podepsalo s Agenturou memorandum o spolupráci v režimu tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V tomto režimu podpory bude spolupráce fungovat tři roky, následně se předpokládá spolupráce v režimu tzv. Vzdálené komplexní podpory po dobu minimálně jednoho roku.

 

Plánované a schválené strategické dokumenty:

V roce 2018 byl za pomoci Agentury zpracován metodou participativního strategického plánování základní strategický dokument nastavující klíčová opatření v oblasti sociálního začleňování,  Strategický plán sociálního začleňování města Písek pro období 2019 – 2021 (SPSZ).

V roce 2018 byl zpracován také klíčový dokument pro oblast inkluzivního vzdělávání – Místní plán inkluze města Písek pro období 2018 – 2021.

 

Plánovaná a realizovaná opatření:

V rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám byla prostřednictvím SPSZ naplánována řada opatření vedoucích ke zlepšení situace sociálního vyloučení v Písku. Byla naplánována opatření realizovatelná okamžitě, bez finanční podpory z externího zdroje, např. série osvětových článků v Píseckém zpravodaji či navázání intenzivní pravidelné spolupráce s kontaktním pracovištěm ÚP Písek. Dále byla naplánována opatření, která ke své realizaci potřebují externí financování z ESF. Do první poloviny roku 2019 bylo schváleno celkem osm projektů podaných do OPZ výzvy č. 052. Od ledna 2019 běží městský projekt zaměřený na komplexní řešení problematiky bydlení, v jedné z lokalit s vyšší koncentrací sociálně vyloučených osob nově funguje institut domovníka, také byla posílena činnost Asistentů prevence kriminality. Písecké projekty se nesoustředí pouze na městský bytový fond, nově v Písku působí organizace, která se zaměřuje na zprostředkování bydlení v soukromém sektoru osobám, které jsou na něm z různých důvodů diskriminováni. Prostřednictvím projektů byla také podpořena sociální práce v Písku, konkrétně sociálně aktivizační služba a dluhová poradna, která navýšila svou kapacitu. Na základě spolupráce s Agenturou vzniknou v Písku v roce 2019 i zcela nové služby, konkrétně bude prostřednictvím motivačních programů pracováno s osobami žijícími na komerčních ubytovnách a zahájí svou aktivitu projekt zaměřený na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.

V oblasti vzdělávání je díky spolupráci města s Agenturou realizován projekt Vzdělání pro všechny výhodou v celkové výši 7 486 970 Kč. Projektové aktivity umožní dětem ze sociálně vyloučeného prostředí pravidelně docházet do předškolního klubu a žáky potenciálně ohrožené školním neúspěchem podpoří formou doučování. Součástí je také doprovázení rodičů ze sociálně vyloučeného prostředí při jednání s úřady a pracovníky školních, sociálních a zdravotnických institucí. Projekt tím významně naplňuje strategické cíle Místního plánu inkluze. K dalším přínosům spolupráce s Agenturou v oblasti vzdělávání lze zařadit žádost do nového projektu OP VVV. Bude-li schválena, získají základní a mateřské školy ve městě školní asistenty, psychology a speciální pedagogy a rozšíří nabídku kroužků a možností doučování.

V oblasti vzdělávání je díky spolupráci města s Agenturou realizován také projekt Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek v celkové výši 34 599 028,74 Kč.
Cílem je vytvořit systém opatření na úrovni místní vzdělávací sítě, který omezí dopady sociálního vyloučení části obyvatel na schopnost dětí a žáků udržet se ve školách hlavního vzdělávacího proudu, pomůže předejít školnímu neúspěchu a dosahovat úspěch ve vzdělávání. Tomu napomáhá odborná i administrativní personální podpora zřizovatele a jednotlivých škol.

Projekt umožňuje intenzivnější spolupráci, koordinaci a realizaci aktivit na podporu kvalitního inkluzivního vzdělávání se zaměřením na děti a žáky ze sociálně vyloučených lokalit, se sociokulturním znevýhodněním, ohrožené předčasným ukončením vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu. Projekt aktivně zapojuje tyto děti a žáky do procesu vzdělávání. Prosazuje přístup na bázi individuální péče pomocí navýšených kapacit základních škol zřizovaných žadatelem o pozice, které v různé míře chybí každé jednotlivé zapojené škole – speciální pedagogové, asistenti pedagoga, školní asistenti, školní psychologové, sociální pedagogové a další. Zavádí vzdělávací principy, které se soustředí na eliminaci těchto handicapů a pedagogizaci rodinného prostředí. Podporuje a aktivně zavádí principy inkluzivního školství.

Aktivity projektu jsou navrženy tak, aby rozvíjely schopnosti a dovednosti dětí, optimalizovaly podmínky jejich domácího prostředí, zároveň přispívaly k aktivizaci jejich rodičů a podpořily mateřské a základní školy při zavádění inkluzivního přístupu ke vzdělávání. Projekt je realizován v období od 01.07.2020 do 31.12.2022 a zúčastňují se ho všechny základní a mateřské školy zřizované městem Písek.

Číst více >

Osobnosti lokality

Adéla Brožková
Lokální konzultantka
Tel: 705 689 876
Markéta Nešporová
Metodička lokálních intervencí
Tel: 702 159 589
Michaela Baslerová
Vedoucí odboru sociálních věcí
Tel: 382 330 810