Písek

Písek

Agentura pro sociální začleňování s městem Písek spolupracuje od roku 2018.

Základní přehled spolupráce s ASZ :

Městu Písek se během dosavadní dvouleté spolupráce s Agenturou podařilo zavést několik opatření, které napomáhají sociálnímu začleňování jeho obyvatel a řada dalších opatření se začne realizovat v letošním roce. Vzhledem k zodpovědnému a aktivnímu přístupu města k řešení problematiky sociálního vyloučení lze předpokládat výrazné zlepšení situace a získání hned několika dobrých praxí, které následně bude možné využít i v dalších českých městech potýkajících se s problémem sociálního vyloučení.

Typ podpory  (chronologicky):

Město Písek v červnu 2017 podepsalo s Agenturou memorandum o spolupráci v režimu tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V tomto režimu podpory bude spolupráce fungovat tři roky, následně se předpokládá spolupráce v režimu tzv. Vzdálené komplexní podpory po dobu minimálně jednoho roku.

 

Plánované a schválené strategické dokumenty:

V roce 2018 byl za pomoci Agentury zpracován metodou participativního strategického plánování základní strategický dokument nastavující klíčová opatření v oblasti sociálního začleňování,  Strategický plán sociálního začleňování města Písek pro období 2019 – 2021 (SPSZ).

V roce 2018 byl zpracován také klíčový dokument pro oblast inkluzivního vzdělávání – Místní plán inkluze města Písek pro období 2018 – 2021.

 

Plánovaná a realizovaná opatření:

V rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám byla prostřednictvím SPSZ naplánována řada opatření vedoucích ke zlepšení situace sociálního vyloučení v Písku. Byla naplánována opatření realizovatelná okamžitě, bez finanční podpory z externího zdroje, např. série osvětových článků v Píseckém zpravodaji či navázání intenzivní pravidelné spolupráce s kontaktním pracovištěm ÚP Písek. Dále byla naplánována opatření, která ke své realizaci potřebují externí financování z ESF. Do první poloviny roku 2019 bylo schváleno celkem osm projektů podaných do OPZ výzvy č. 052. Od ledna 2019 běží městský projekt zaměřený na komplexní řešení problematiky bydlení, v jedné z lokalit s vyšší koncentrací sociálně vyloučených osob nově funguje institut domovníka, také byla posílena činnost Asistentů prevence kriminality. Písecké projekty se nesoustředí pouze na městský bytový fond, nově v Písku působí organizace, která se zaměřuje na zprostředkování bydlení v soukromém sektoru osobám, které jsou na něm z různých důvodů diskriminováni. Prostřednictvím projektů byla také podpořena sociální práce v Písku, konkrétně sociálně aktivizační služba a dluhová poradna, která navýšila svou kapacitu. Na základě spolupráce s Agenturou vzniknou v Písku v roce 2019 i zcela nové služby, konkrétně bude prostřednictvím motivačních programů pracováno s osobami žijícími na komerčních ubytovnách a zahájí svou aktivitu projekt zaměřený na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.

V oblasti vzdělávání je díky spolupráci města s Agenturou realizován projekt Vzdělání pro všechny výhodou v celkové výši 7 486 970 Kč. Projektové aktivity umožní dětem ze sociálně vyloučeného prostředí pravidelně docházet do předškolního klubu a žáky potenciálně ohrožené školním neúspěchem podpoří formou doučování. Součástí je také doprovázení rodičů ze sociálně vyloučeného prostředí při jednání s úřady a pracovníky školních, sociálních a zdravotnických institucí. Projekt tím významně naplňuje strategické cíle Místního plánu inkluze. K dalším přínosům spolupráce s Agenturou v oblasti vzdělávání lze zařadit žádost do nového projektu OP VVV. Bude-li schválena, získají základní a mateřské školy ve městě školní asistenty, psychology a speciální pedagogy a rozšíří nabídku kroužků a možností doučování.

Číst více >

Osobnosti lokality

Magdalena Bartošová
Konzultantka inkluzivního vzdělávání
Tel: 607 755 856