Havlíčkův Brod

|Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod

Agentura pro sociální začleňování s městem spolupracuje od roku 2017.

Základní přehled spolupráce s ASZ :

Město Havlíčkův Brod se v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování zaměřilo na rozšíření kapacit sociálního bydlení a funkčnosti sítě sociálních a návazných služeb. Dle vstupní analýzy tvoří celkový kvalifikovaný odhad osob žijících v sociálním vyloučení kolem pěti set.

Město ve svém plánu popisuje také vizi sociálního začleňování, která zní:

  • Havlíčkův Brod je město s dostatkem volných bytů pro sociální využití, kde nevznikají sociálně vyloučené lokality, a sníží se počet osob bez domova.
  • Funkce rodin je podpořena, nezvyšuje se kriminalita, zvyšuje se pocit bezpečí.
  • Vyšší míra financování služeb přispívá k atmosféře, která podporuje spolupráci a komunikaci. Ve městě je větší spokojenost občanů.

Díky financování z výzvy Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám Operačního programu zaměstnanost dojde ve městě např. k zavedení programu sociálního výcviku pro mladistvé a mladé dospělé pachatele trestných činů či přestupků, nebo k rozšíření podpory vstupu znevýhodněných osob na trh práce díky tréninkovým pracovním pozicím.

Typ podpory  (chronologicky):

Havlíčkův Brod vstoupil do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v roce 2017. V říjnu 2017 byly všem spolupracujícím organizacím představeny výsledky vstupní analýzy a na ně navázalo strategické plánování, které vyvrcholilo předložením Strategie pro sociální začleňování zastupitelstvu města v červnu 2018. Po dvou letech intenzivní podpory zvažuje město přechod do tzv. vzdálené podpory, která umožní připravit Tematický akční plán zaměřený na konkrétní problém spojený se sociálním vyloučením.

 

Plánované a schválené strategické dokumenty:

V roce 2018 byl zpracován základní strategický dokument nastavující klíčové cíle a definující prioritní témata v oblasti sociálního začleňování, tzv. Strategický plán sociálního začleňování. V roce 2019 probíhá monitoring realiazce opatření a vyhodnocování jejich účinnosti. V červnu 2018 byl také schválen Místní plán inkluze (MPI), který vznikl na podkladě participativního strategického plánování v rámci pravidelných setkání PS Vzdělávání.

 

Plánovaná a realizovaná opatření:

Organizace Kolpingovo dílo ČR získala finance na uskutečnění projektu pod názvem Zajištění komplexnosti péče v Havlíčkově Brodě. Projekt cílí na podporu mládeže a mladých dospělých v řešení náročných životních situací, omezení problémového chování či zlepšení komunikačních dovedností. Cílem je předcházet trestné činnosti spojené s rizikem nemožnosti plnohodnotně se zapojit na trh práce i do běžného rodinného života. Tento projekt mimo jiné umožní také účast v terapeutické skupině lidem se závislostmi.

Novým subjektem v Havlíčkově Brodě je sociální družstvo Nos Vadum, které realizuje od dubna 2019 projekt V Brodě ani v Brodu se neutopíš. Tento projekt podpoří např. osoby opouštějící výkon trestu odnění svobody v rámci postpenitenciární péče, či rozvoj kompetencí u rodičů samoživitelů. U obou skupin půjde zejména o prevenci psychické deprivace a podporu tvorby plnohodnotných vztahů. Projekt se zaměřuje také na předcházení předlužení a vytváření ekonomické stability. Pro zvýšení uplatnění na trhu práce je projektem podpořena realizace tzv. tréninkových míst pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. Aktivity projektu synergicky zapadají do dosud realizované činnosti místních organizací a přináší nový přístup k řešení obtíží lidí spojených se sociálním vyloučením.

 

V roce 2019 došlo k průběžnému vyhodnocení Místního plánu inkluze. Většina aktivit, jejichž garantem bylo město, již byla zavedena a realizována. Podařilo se zejména navýšit kapacity mateřských škol v Havlíčkově Brodě úspěšnou žádostí do výzvy č. 87 z IROP – zřízení nové budovy MŠ při ZŠ Konečná. Tento krok byl pro město zásadní, neboť MŠ již několik let zpětně byly provozovány na výjimku z nejvyššího počtu žáků a mateřské školy musely mít nastavena transparentní výběrová kritéria. Díky tomuto opatření budou do běžného předškolního vzdělávání přijímány všechny děti bez výjimky. Ostatní aktivity míří zejména na podporu pedagogů při vzdělávání žáků s problémy v chování – zavedením supervizí či intervencí psychologa.

Číst více >

Osobnosti lokality

Kateřina Křenová
Lokální konzultantka
Tel: 705 689 873