Budišov

Budišov

Města Vítkov a Budišov n. B. a obec Čermná v. S. nachází se na hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje, sousedí na jihu s vojenským újezdem Libavá a spadají do Opavského okresu. Město Vítkov s 5 800 obyvateli je obcí s rozšířenou působností a lokálním centrem nabízejícím veškeré základní služby a instituce. Město Budišov nad Budišovkou, které je od Vítkova vzdáleno 10 km, má cca 2 900 obyvatel.

Správní, demografické a geografické vymezení území

Města Vítkov a Budišov n. B. a obec Čermná v. S. nachází se na hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje, sousedí na jihu s vojenským újezdem Libavá a spadají do Opavského okresu. Město Vítkov s 5 800 obyvateli je obcí s rozšířenou působností a lokálním centrem nabízejícím veškeré základní služby a instituce. Město Budišov nad Budišovkou, které je od Vítkova vzdáleno 10 km, má cca 2 900 obyvatel. Obec Čermná v. S. se rozkládá mezi Vítkovem a Budišovem n. B. a má cca 370 obyvatel. Mnoho z místních obyvatel Budišova n. B. a Čermné v. S. dojíždí za prací, na úřady nebo do škol do Vítkova.

Mezi největší problémy této lokality patří:
• Geografická segregace – dopravní spojení do okolních center (Opava, Bruntál, Šternberk, Hranice) je pravidelné, ale dostupnost a flexibilita spojů ztěžuje dojíždění do/za prací hromadnou dopravou.
• Vysoká nezaměstnanost – ačkoliv v únoru 2017 dosáhla míra nezaměstnanosti v ČR 5,1 %, ve Vítkově v daném období 10,3 %, v Budišově n. B. 11,2 % a v Čermné v. S. dokonce 16,7 %.6 (zdroj: Úřad práce ČR – pobočka Opava).
• Nízká úroveň vzdělání – ORP Vítkov je v Moravskoslezském kraji oblastí s největším podílem osob bez ukončeného, maximálně se základním vzděláním (26,7 %), zároveň je zde nejnižší zastoupení obyvatel s ukončeným vysokoškolským vzděláním (7,2 %) (zdroj: Atlas Moravskoslezského kraje 2012).
• Zadluženost – podíl exekucí na počet obyvatel se v rámci ČR pohybuje okolo 7,9 %, ve Vítkově je podíl osob v exekuci 9,77 %, v Budišově 13,88 % a v Čermné dokonce 24,35 % (zdroj: www.mapaexekuci.cz)

Zejména tyto důvody zapříčiňují postupné vylidňování, přičemž odcházejí zejména mladí lidé a lidé v produktivním věku, a také vysokou závislost obyvatel na sociálních dávkách.


Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality –  historie, vývoj

Pro lokalitu a nejbližší okolí je specifické, že oproti jiným lokalitám se zde nedá popsat sociální vyloučení podle charakteristických znaků jako např. chudoba, zadluženost, nezaměstnanost, vysoký podíl obyvatel pobírajících dávky hmotné nouze, nízká úroveň vzdělání a podobně, protože tyto indikátory sociálního vyloučení splňuje mimo klasicky definované sociálně vyloučené lokality také velká část místních obyvatel.

Sociálně vyloučené lokality v tradičním smyslu se zde nenachází na jednom místě, ovšem jsou zde jednotlivé domy nesoucí „znaky prostorového vyloučení s větší koncentrací osob pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi.“ V jejich případě se však nejedná o situaci nerovného přístupu k prostředkům a zdrojům společnosti založeného na jiném, než ekonomickém kritériu, ale o důsledek strukturálních, sociodemografických, ekonomických a dalších proměnných, které mají negativní dopad na každodenní situaci místních obyvatel a jejich možnosti.

Lokalita je spojována s kauzou žhářského útoku na rodinu Kudrikových (2009) i následnými protestními pochody ultrapravice a jejích odpůrců (2013, 2014), které však mezi místními neměly přílišnou odezvu.


Hlavní úkol Agentury pro sociální začleňování ve spolupráci s městem

Spolupráce Agentury pro sociální začleňování (ASZ) s obcí Vítkov a Budišov n. B., začala koncem roku 2015, kdy obě obce podaly přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Agentura posléze v prosinci vybrala Vítkov společně s Budišovem ke spolupráci do 4. vlny Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Čermná v. S. se připojila ke spolupráci v létě roku 2016.

ASZ obvykle působí ve městech s minimálním počtem obyvatel 8 000 a vyšším, z čehož vyplývají metodické nástroje i praktické strategie, které využívá, z nichž ne všechny jsou automaticky přenositelné do prostředí menšího města. V případě Vítkova, Budišova n. B. a Čermné v. S. je lokalita vnímána jako celek – zejména proto, že obce jsou co do počtu obyvatel menší než minimální požadovaná velikost a zároveň, že obce sídlí v těsné blízkosti, jsou propojeny železnicí a tvoří relativně homogenní a provázaný celek.

Hlavním úkolem partnerství ASZ a obcí je zpracovat „Strategický plán sociálního začleňování 2017 – 2019 – Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku“ (Strategický plán) a následně příprava a realizace projektů, které budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na kvalitu života místních obyvatel.

Strategický plán byl zpracován a schválen v květnu 2017. V následujících 6 měsících bylo připraveno 9 projektů Operačního programu zaměstnanosti, 8 projektů bylo schváleno. Tyto projekty, zaměřené především na sociální služby, dluhovou problematiku, komunitní práci, prevenci kriminality a sociální bydlení, budou realizovány v období 2018 až 2021.

„Místní plán inkluze 2017 – 2020 – Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku“ (Místní plán inkluze), samostatná příloha Strategického plánu, byl schválen v červnu 2017.  Při přípravě Místního plánu inkluze si zástupci vzdělávacích organizací působících v lokalitě vytyčili následující vizi: Kvalitní příprava a společné vzdělávání dětí a žáků na Vítkovsku vede ke smysluplnému životu díky aktivnímu zapojení rodin, poskytovatelů formálního a neformálního vzdělávání a dalších aktérů ve vzdělávání. Ve fázi příprav jsou 3 projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jejichž realizace se plánuje na období 2018 – 2021. Cílem projektů je rozšíření vzdělávací nabídky u předškolního vzdělávání, podpora sociálně znevýhodněných žáků při jejich dalším vzdělávání a rozvoj spolupráce pedagogů, rodičů a dalších aktérů ve vzdělávání.

Číst více >

Osobnosti lokality

Lenka Navrátilová
Lokální konzultantka
Tel: 727 849 362
Jana Molková
Manažerka SPSZ
Tel: 556 312 229

Materiály ke stažení