Osoblažsko

|Osoblažsko

Osoblažsko

Spolupracující obce Osoblažsko (Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka, Slezské Pavlovice)

Čtyři spolupracující obce leží v severní části mikroregionu Osoblažsko, který je tvořen celkem sedmi obcemi. Osoblaha je obcí největší (přes 1100 obyvatel) a administrativně nejdůležitější – jedná se o obec s pověřeným obecním úřadem.

Spolupracující obce Osoblažsko (Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka, Slezské Pavlovice)

Čtyři spolupracující obce leží v severní části mikroregionu Osoblažsko, který je tvořen celkem sedmi obcemi. Osoblaha je obcí největší (přes 1100 obyvatel) a administrativně nejdůležitější – jedná se o obec s pověřeným obecním úřadem. Celý mikroregion potom spadá do ORP Krnov. Spolupracující obce leží v Osoblažském výběžku, který je jednou z nejtypičtějších vnějších periferií České republiky. Základní charakteristikou je nízká dopravní dostupnost, když přirozené napojení, byť nedostatečné, je směrem k Polsku. Z toho plyne postupující úpadek dříve prosperujícího zemědělského regionu, kdy mizí výrobní podniky, zemědělská výroba nevytváří pracovní příležitosti a v důsledku se omezuje i sektor služeb. V regionu je jedna ze dvou úzkorozchodných tratí v republice a ve spojení s krajinou vhodnou pro cykloturisty je možné uvažovat o podpoře cestovního ruchu jako rozvojové příležitosti. Určitý potenciál pro zlepšení stavu regionu má i podpora zpracovatelských podniků navázaných na zemědělskou výrobu.

Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

Ekonomický propad s sebou regionu přináší typické jevy společné většině periferních podrozvinutých venkovských oblastí. Jedná se především o vysokou míru nezaměstnanosti s významným zastoupením té dlouhodobé. Souvisejícím fenoménem je potom nízká úroveň vzdělání obyvatel, která je důsledkem odchodu vzdělanějších obyvatel a finančním tlakem na rezidenční rodiny, z nichž významná část nemá prostředky na to, aby umožnily dětem dosáhnout adekvátního vzdělání.

Dalším typickým důsledkem je velký počet volných bytů v soukromém vlastnictví dostupných pro osoby, které jsou jinak na trhu s bydlením diskriminováni. V posledních dvou letech se tak do Osoblahy a v menší míře i do dalších obcí přistěhoval velký počet nových obyvatel. Z nich je značný počet romských rodin, které nejsou sžité s místním prostředím a právě příchod nových neznámých tváří vytváří v obcích určité napětí. Cizost je umocňována i faktem, že některé rodiny dále migrují a dochází ke kontinuální výměně obyvatel. V této situaci je velmi složité nabízet příchozím dlouhodobější služby, které by zvýšily jejich kompetence a zajistily stabilitu rodin.

Situaci nepřispívá již zmíněná vysoká nezaměstnanost, kdy nově příchozí práci de facto nemohou nalézt a stávají se na pracovním trhu v segmentu méně kvalifikovaných pracovních míst konkurenty původní populace.

Spolupráce s městem

Představitelé obcí si existenci problémů plně uvědomují stejně jako nutnost je včas komplexně řešit. To bylo hlavní motivací pro navázání spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Se všemi obcemi bylo podepsáno memorandum o spolupráci, které obsahuje konkrétní oblasti, pro něž budeme společně hledat nástroje řešení. Jedná se především o oblast posílení a zvýšení koordinace sociálních služeb (tato oblast je již řešena v rámci probíhajícího střednědobého plánování, určitou novinkou jej její koordinace s opatřeními a aktivitami v dalších jmenovaných problémových oblastech), oblast posílení ekonomického rozvoje regionu a zvýšení zaměstnanosti, oblast stabilizace bydlení, vytvoření účinné lokální politiky bydlení se specifickými nástroji pro podporu širokého spektra cílových skupin nájemníků i majitelů bytového fondu. Významnou oblastí je vzdělání, které je tematizováno ve velké šíři od posílení kompetencí rodičů pro podporu vzdělávání dětí, přes zvýšení předškolní zaškolenosti, zkvalitnění výuky na základní škole a rozšíření nabídky volnočasových aktivit až k podpoře další vzdělávací kariéry na střední škole. Poslední definovanou oblastí je potom prevence kriminality a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel obcí. Pro vytvoření strategických os pro jednotlivé definované oblasti byly vytvořeny tematické pracovní skupiny, do nichž vedle dalších aktérů pravidelně docházejí i starostové spolupracujících obcí. Účast vrcholných politiků na práci skupin je významným pozitivním prvkem pro následnou realizaci plánovaných opatření a aktivit. Plánovací proces je, vedle již zmíněného střednědobého plánu sociálních služeb, koordinován i s přípravou Integrované strategie území pro MAS Krnovsko.

Číst více >

Osobnosti lokality

Leona Hrubá
Lokální konzultantka
Tel: 704 992 700
Jan Hejtmánek
Manažer SPSZ