Děčín

Děčín

Statutární město Děčín se rozprostírá v malebné kotlině na obou březích Labe a je nejníže položeným městem České republiky (135 m. n. m.). Současná městská aglomerace vznikla postupnou integrací sedmačtyřiceti obcí a osad. Na jejím počátku stálo sloučení (1942) starého historického města Děčína na pravém břehu Labe s mladým průmyslovým městem Podmokly, které po roce 1850 vyrostlo na levém břehu. Město se dále dělí na 9 městských sektorů. Pro město tohoto typu je v České republice nezvyklé takové množství místních částí.
Okres Děčín patří svým charakterem mezi průmyslové okresy České republiky. Největší podíl má průmysl strojírenský, textilní a výroba spotřebního zboží. Nejvíce průmyslu je soustředěno v okresním městě, které vytváří více jak 50 procent z celkové produkce okresu.

 

Statistická data

Hodnota indexu sociálního vyloučení pro město Děčín se snížila z hodnoty 19 (rok 2016) na hodnotu 18 (rok 2020) z možných 30 bodů (čím vyšší číslo, tím vyšší zatížení, více viz na Index sociálního vyloučení). Podle údajů z tzv. Gabalovy mapy se v Děčíně nalézají 3 sociálně vyloučené lokality, které obývá přibližně 840 osob (údaje z roku 2015).

K roku 2020 je v lokalitě 6 090 osob v exekuci (cca 15 % populace), příspěvků na bydlení bylo vyplaceno 1 987 (příspěvek pobírá cca 4,9 % populace), doplatků na bydlení bylo vyplaceno 199 (příspěvek pobírá cca 0,5 % populace), příspěvků na živobytí bylo vyplaceno 535 (příspěvek pobírá cca 1,3 % populace), příspěvků na péči bylo vyplaceno 2 483 (příspěvek pobírá cca 5,1 % populace), uchazečů o zaměstnání bylo 1 816 (což tvoří 6,1 % populace), z toho nejvyšší podíl tvoří uchazeči bez vzdělání, či s neúplným základním vzděláním – 29 %, počet dávek mimořádné okamžité pomoci byl 104, z celkového počtu žáků ZŠ ukončujících docházku činil 574, z toho 78 ji ukončilo předčasně (13,5 % žáků).

Ve městě i okresu Děčín se počet obyvatel snižuje (efekt známý jako vylidňování). Od roku 2016, kdy byl počet obyvatel města 49 521, klesl na 47 951 (pokles 1 570). Úbytek obyvatel je zaznamenán i v rámci okresu Děčín, a to z 130 787 v roce 2016 na počet 128 449 v roce 2021 (pokles 2 338). Příčiny jsou na dvou úrovních: nejprve migrace, více lidí se z města vystěhuje, než se do města nastěhuje, a za druhé pak přirozený přírůstek, více lidí zemře, než se narodí.

Sociální vyloučení

Sociálně vyloučené lokality města Děčín jsou poměrně různorodé a nacházejí se v různých částech města. Nalezneme zde lokality, které představuje panelové sídliště, jednotlivé domy začleněné do běžné zástavby, nebo relativně vyloučenou ulici nebo dům. Ve městě žije v těchto vyloučených lokalitách okolo 1500 obyvatel. Objekty v sociálně vyloučených lokalitách jsou téměř výlučně ve vlastnictví soukromníků. Asi největší lokalitou Děčína je část sídliště Boletice, dále městská část Rozbělesy – ulice Ústecká a přilehlé ulice, ulice Teplická, městská ubytovna v Horním Žlebu a bývalá škola v Chrochvicích. Strukturální problémy celého regionu se přenáší i na obyvatele sociálně vyloučených lokalit.

Město realizuje veřejnou službu a aktivně využívá veřejně prospěšné práce. Zásadním aktérem v této oblasti je Středisko městských služeb, které zaměstnává osoby se ztíženým přístupem a uplatněním na otevřeném trhu práce. V lokalitě se také setkáváme s celou řadou sociálně patologických jevů: gamblerství (které je na ústupu z veřejného prostoru díky vyhlášce města zakazující hazardní hry), drogové závislosti, kriminalita. Potenciálním problémem může být situace v oblasti bydlení, několik majitelů domů se orientuje na ubytovávání chudších lidí, a to může v budoucnu vést ke zvýšení počtu sociálně vyloučených lokalit ve městě. Ve městě není žádná škola označována za romskou. Ve městě působí několik neziskových organizací, které poskytují sociální služby jako je odborné občanské poradenství, dluhové poradenství, sociálně aktivizační služba nebo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Historie spolupráce mezi městem Děčín a Agenturou sahá k roku 2011. Na jaře 2015 město vstoupilo do spolupráce v rámci Kooridnovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Ve čtvrtém kvartálu roku 2021 probíhá vyjednávání o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení plus a spolupráce v rámci KPSVL bude ukončena.

V rámci KPSVL byl zpracován, implementován a vyhodnocen Strategický plán sociálního začleňování. Dokument byl schválen na konci roku 2016 Zastupitelstvem města Děčín a pokrýval období let 2018-2020. Na jeho základě vznikly projekty z různých oblastí sociálního začleňování, na něž bylo možno čerpat koordinovaně prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů. Plán byl vyhodnocen na přelomu let 2020 a 2021.

V rámci spolupráce byly realizovány projekty z operačního programu Zaměstnanost v celkové hodnotě 38 339 045,30 Kč. Jednalo se o projekty:

Žadatel Název projektu Identifikační číslo projektu
Charitní sdružení Děčín, z. s. Pryč s dluhy CZ.03.2.60/0.0/0.0/16 052/0007778
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu Klub pro mladé Prosapia CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007815
„Cinka“, z. s. Cinka Terénní programy CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007818
Statutární město Děčín Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007798
Statutární město Děčín Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007623
Indigo Děčín, z. s. Terénní program v Boleticích nad Labem CZ.03.2.60/0.0/16-052/0007795
Statutární město Děčín Koordinátor terénní práce v Děčíně CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007622
Statutární město Děčín Středisko městských služeb CZ.1.04/3.3.05/96.00222

V období KPSVL vznikl také Místní plán inkluze – Děčín, pokrývající období let 2018 – 2021. Tento dokument prošel v roce 2020 revizí a jeho platnost byla prodloužena do roku 2022.

V rámci spolupráce byly realizovány projekty z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové hodnotě 51 330 484,98 Kč. Jednalo se o projekty:

Žadatel Název projektu Identifikační číslo projektu
Statutární město Děčín Škola pro všechny CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814
Statutární město Děčín Škola pro všechny II CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016967

Celkem bylo v období KPSVL realizováno ve spolupráci s Agenturou 10 projektů za celkem 81 389 813,40 Kč.

Číst více >

Osobnosti lokality

Václav Nikl
Lokální konzultant
Tel: 704 646 258
Petra Viktora
Manažerka SZ/lokální koordinátorka
Anna Lehká
Náměstek primátora města pro sociální problematiku a životní prostředí

Materiály ke stažení