Obrnice

Obrnice

Obec Obrnice se začala aktivně podílet na řešení problematiky sociálního vyloučení ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování od roku 2010. Důvodem k navázání spolupráce obce a Agentury byla alarmující situace sociálního vyloučení charakterizovaná zejména vysokou zadlužeností obyvatel a lichvou, vysoká nezaměstnaností, velmi špatným stavem domů a bytů ve vyloučené lokalitě atd. Obec si od spolupráce s Agenturou slibovala zejména podporu při ustavení lokálního partnerství a v procesu plánování, metodickou podporu v projektových žádostech a přenos dobré praxe a zkušeností odjinud.

Spolupráce mezi Agenturou a obcí, i mezi aktéry v Obrnicích byla zahájena v pozitivním duchu. Nové vedení vneslo do sociální politiky nový přístup a Agentura přispěla novými možnostmi, které město mohlo v rámci integračních opatření využívat. Lokální partnerství (dále LP) bylo ke spolupráci velmi motivované. LP se scházelo pravidelně a velmi často. Ze začátku se řešil hlavně strategický plán a projekty, které tvořily jeho stěžejní část.

Strategický plán sociálního začleňování obce Obrnice na roky 2011 až 2013 obsahoval pět základních oblastí, kterými obec řešila sociální vyloučení v obci. Byly jimi zaměstnanost, bydlení, vzdělávání společně s problematikou volnočasových aktivit, bezpečnost a nastavení správy obce směrem k inkluzivním opatřením.

Velmi se osvědčila funkce projektové manažerky, která zároveň plnila funkci koordinátorky inkluze.  K dobrým výsledkům, které se podařilo v Obrnicích za spolupráce s ASZ dosáhnout, přispělo velkou měrou pozitivní naladění obce při realizaci opatření v oblasti sociálního začleňování. Soulad mezi očekáváními a cíli u politické i úřednické reprezentace obce a velmi dobře fungující komunikace nejen mezi obcí a Agenturou, ale také mezi jednotlivými členy LP vedlo k závěru, že Obrnice jsou obcí, která je připravena mnohá integrační opatření realizovat i samostatně. V červnu roku 2013 Agentura obec  opustila a spolupráce probíhala v tzv. režimu vzdálené podpory. V této době obec využívala aktualizovaný Strategický plán sociálního začleňování pro roky 2013 až 2015. Jednalo se o aktualizovanou podobu předchozího SPSZ, který reagoval na problémy v podobných oblastech (bydlení, zaměstnanost, vzdělávání a bezpečnost).

I v režimu tzv. vzdálené podpory probíhala intenzivní komunikace mezi obcí a pracovníky Agentury. Snaha obce prohlubovat nastavená opatření v oblasti integrace a zavádět další podpůrná opatření vedla v roce 2016 k navázání další spolupráce s Agenturou na bázi tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Činnost jednotlivých aktérů byla i nadále aktivní a intenzivní.

Po třech letech, v červnu roku 2018, přešla obec opět do režimu vzdálené podpory. Obec vymezila tyto oblasti, ve kterých žádá od Agentury pro sociální začleňování další podporu:

  1. Poskytování projektového poradenství k projektům v SPSZ v případě potřeby obce
  2. Pravidelné informování o dotačních titulech a možnostech financování aktivit v SPSZ
  • Podpora poskytovatelů při vyhodnocování jejich aktivit (monitoring projektů a jejich evaluace)

 

 

Událost Období
Začátek spolupráce obce Obrnice a ASZ; podepsání memoranda o spolupráci mezi obcí Obrnice a ASZ 3/2010
Ustavení Lokálního partnerství 6/2010
ASZ opouští Obrnice 6/2013
Počátek režimu vzdálené podpory 10/2014
Ukončení režimu vzdálené podpory 8/2015
Počátek koordinovaného přístupu, oficiální spolupráce a individuální konzultace s ASZ 1/2016
Plán vzdálené podpory, exit strategie 6/2018

 

 

Strategické plány sociálního začleňování

 

Strategické plány sociálního začleňování jsou stěžejní dokumenty obce Obrnice a Agentury, které popisují jednotlivé fáze spolupráce. První plán byl vytvořen na roky 2011 – 2013, poté v polovině roku 2013 vyhodnocen a aktualizován na roky 2013 – 2015. V prosinci 2014 došlo k vyhodnocení předchozího plánu a v červnu 2015 byl schválen další aktualizovaný dokument na roky 2015 – 2018.

Strategický plán sociálního začleňování obec Obrnice 2011 – 2013

Obecný cíl obce a tehdy nově vznikajícího LP byl všeobecný rozvoj obce vedoucí k vnímání Obrnic jako „dobré adresy“ založený na třech prioritních bodech: Posilování občanského soužití a stabilizace obyvatelstva, funkční systém spolupracujících organizací a koordinace a vznik sociálních služeb v obci. Rovněž bylo na počátku spolupráce nutné nastavit správu obce způsobem, který bude vhodný k přijímání inkluzivních politik, například zřízení pracovní pozice koordinátora inkluzivních politik při městském úřadě.

Strategický plán sociálního začleňování obec Obrnice 2013 – 2015

Jedná se o dokument vycházející z revize předchozího Strategického plánu sociálního začleňování v obci Obrnice vytvořeného na období od roku 2011 do roku 2013. Revize proběhla k 31. 5. 2013.

Strategický plán sociálního začleňování Obrnice 2015 – 2018 (včetně revize platné do roku 2021)

Cíle plánu pro roky 2015 – 2018 řeší koncepčně všechny problematické oblasti v obci. Týkají se oblasti bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, volného času a rodiny a prevence sociálně patologických jevů.

 

 

Číst více >

Osobnosti lokality

Lenka Rödlingová
Lokální konzultantka
Tel: 703 870 953
Aneta Vejlupková
Manažerka SPSZ
Tel: 606 616 916