Kolín

Kolín

Město Kolín bylo na základě své žádosti vybráno ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám od jara 2015. Navázalo tak na spolupráci s Agenturou v letech 2011-2014. V listopadu 2015 schválili zastupitelé města Memorandum o spolupráci.

Město Kolín bylo na základě své žádosti vybráno ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám od jara 2015. Navázalo tak na spolupráci s Agenturou v letech 2011-2014. V listopadu 2015 schválili zastupitelé města Memorandum o spolupráci. V létě 2015 započala práce Lokálního partnerství a byly založeny tři pracovní skupiny: Sociální služby, Zaměstnanost, Bydlení. Byla vytvořena síť spolupracujících subjektů, které společně sestavili Strategický plán sociálního začleňování Kolína 2015 – 2017, který byl na podzim 2016 doplněn Místním plánem inkluze.

V počáteční fázi byla spolupráce s Agenturou zaměřena zejména na podporu při vytváření projektů vycházejících ze strategického plánu sociálního začleňování, v současnosti již Agentura poskytuje podporu hlavně při realizaci projektů. Mezi tím se pracovní skupiny scházejí i k dalším aktuálním tématům mimo projektové záměry, zároveň jsou pořádány tematické semináře s experty.

Kolín ležící 50 km na východ od Prahy na řece Labi je  se svými přibližně 31 000 obyvateli důležitým centrem Středočeského kraje. Význam Kolína je dán jeho polohou na důležité železniční trati propojující Čechy s Moravou a řece Labi a rozvinutým chemickým, automobilovým a strojírenským průmyslem. Pro zaměstnanost obyvatel města je významná především automobilka konsorcia TPCA (Toyota-Peugeot-Citroën), která byla otevřena na jaře 2005 na severním okraji města a která s výrobní kapacitou 300 000 vozů v současnosti zaměstnává přes 3 000 lidí. Rychlé dopravní spojení s Prahou a samosprávní status okresního města a obce s rozšířenou působností pro více než šedesát obcí činí Kolín důležitým spádovým centrem.

 

Lokality s vyšším podílem osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením

Zengrovka – městská, prostorově neizolovaná, etnicky homogenní (vysoký podíl romského obyvatelstva), v posledních 3 letech odliv obyvatel z důvodu zpřísnění podmínek nájmu, obsazena je pouze polovina bytů, z toho 7 sociálních bytů, dochází k postupné renovaci budov, otázka budoucího využití objektu.

Ubytovny – komerční ubytovny mají kapacitu přes 1 100 míst, celkový počet ubytoven se pohybuje okolo 30, polovina z nich poskytuje bydlení příjemcům dávek v hmotné nouzi včetně rodin s dětmi. Dochází k migraci mezi ubytovnami i migraci zvenčí. Problémem je zadluženost a nezaměstnanost, došlo ovšem k posílení terénní sociální práce. V Kolíně dosud platí stavební uzávěra, která neumožňuje kolaudovat nová ubytovací zařízení ani rozšiřovat stávající.

Lokalita ohrožená sociálním vyloučením – objekty s městskými byty pro zaměstnance TPCA (vyšší nájmy, krátkodobé smlouvy), velká část obyvatel vnímá svůj pobyt zde jako dočasný, chybí hlubší vazby na místo. Následkem fluktuace obyvatel je zvýšený výskyt problémů v rodinných vztazích (nutné zásahy OSPOD).

 

Podpora rozvoje

Do konce roku 2016 byly podány a schváleny projekty do Operačního programu Zaměstnanost s rozpočtem cca 54 milionů Kč. Schválené projekty IROP jsou dosahují výše 75 milionů Kč. Schválenými projekt z OP Zaměstnanost jsou například projekty neziskové organizace Prostor plus: Terénní programy pro jednotlivce – soc. vyloučení, Služby drogové prevence v Kolíně; Odborné sociální poradenství – komplexní dluhová práce s rodinou; Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; Poradenství pro uživatele drog a jejich blízké sociální okolí v Kolíně. Dále pak projekt neziskových organizací Mela na Odborné sociální poradenství a Rubicon na zaměstnávání navrátilců a romský mentoring. Schválené projekty má i Farní Charita Kolín na služby práce s rodinami s nezaopatřenými dětmi a dobrovolnické centrum. Město Kolín podalo projekt na financování asistentů prevence kriminality pro Bezpečný Kolín a projekt Prevence ztráty bydlení a aktivity zaměřené na začlenění do bydlení ve městě Kolín. Schválenými projekty do výzev IROP jsou např. Rekonstrukce Centra závislostí NNO Prostor plus, vznik Komunitního centra Farní Charity Kolín (oba tyto projekty byly schváleny), dále Rozvoj sociálních bytů města Kolín a výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka. V procesu schvalování jsou i investice do sociálního podniku Social Trade s.r.o.

V roce 2016 se město Kolín zapojilo do intenzivní podpory rozvoje oblasti vzdělávání a ve spolupráci se členy nově založené Pracovní skupiny Vzdělávání vedené Konzultantkou inkluzivního vzdělávání byla připravena a schválena příloha Strategického plánu sociálního začleňování, strategický dokument Místní plán inkluze. Cílem Místního plánu inkluze v oblasti vzdělávání je podpořit rozvoj vzdělávací soustavy a implementaci platných zákonných změn a podpořit jednotlivé organizace a instituce působící v oblasti vzdělávání ve vzájemné spolupráci, v rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže, ve spolupráci s rodiči. Plánovaná opatření MPI budou financována zvláště z Operačního Programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číst více >

Osobnosti lokality

Pavla Tuháčková
Lokální konzultantka
Tel: 727 932 527