Frýdlantsko

|Frýdlantsko

Frýdlantsko

Do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování se přihlásilo osm obcí Mikroregionu Frýdlantska, města Frýdlant a Nové Město pod Smrkem, obce Višňová, Heřmanice, Kunratice, Dětřichov, Bulovka, Habartice.

Do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování se přihlásilo osm obcí Mikroregionu Frýdlantska, města Frýdlant a Nové Město pod Smrkem, obce Višňová, Heřmanice, Kunratice, Dětřichov, Bulovka, Habartice.

Lokální partnerství Frýdlantska (LP) bylo ustaveno v rámci svého prvního setkání dne 4. září roku 2014. K zapojení do LP byli osloveni zástupci různých aktérů v oblasti sociálního začleňování a poté byly vytvořeny tematické pracovní skupiny bezpečnost, sociální služby, vzdělávání, zaměstnanost a bydlení. Výstupy ze (vstupní) Situační analýzy (2015) zprostředkovávaly na pracovní skupiny perspektivu cílové skupiny. Na základě analýzy potřeb strukturovali účastníci v rámci pracovních skupin návrhy opatření řešící problematiku sociálního vyloučení v lokalitě. Důležitou součástí celého procesu bylo neustálé „síťování“ aktérů, tzn. zapojování všech aktérů, kteří mohou ovlivnit procesy sociálního začleňování.

Na podzim 2015 byla přijata strategie sociální začleňování, Strategický plán sociálního začleňování Frýdlantska (SPSZ 1). Ve stejné době byla ustanovena pracovní skupina projekty a implementace, členy této skupiny byli zástupci obcí a žadatelé o dotační podporu. Členové skupiny řešili zpracování projektů, rozdělení alokovaných prostředků mezi jednotlivé žadatele a propojenost a návaznost všech aktivit.

Jednotlivá opatření ze SPSZ 1 bylo možné financovat ze tří operačních programů, konkrétně Operační program Zaměstnanosti (OP Z), Integrovaný regionální operační program (IROP),  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Do současné doby se realizovala opatření asistentů prevence kriminality v Novém Městě pod Smrkem (N.M.p.S.); byla posílena terénní práce při obci (N.M.p.S.); ve Frýdlantě nově vznikl nízkoprahový klub pro děti a mládež; bylo na 3 roky zajištěno financování provozu dluhových poraden v Nové Městě a ve Frýdlantě; a posílena terénní sociální práce v obcích. Realizovány jsou projekty podporující inkluzivní vzdělávání a postupně se vyřizují žádosti o podporu investičních projektů (IROP). Podporu zatím získaly projekty na sociální bydlení (N.M.p.S.) a infrastrukturu sociálních služeb (dům sociálních služeb Frýdlant).

Nyní po třech letech spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v rámci tzv. koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) přistoupily obce k revizi základního dokumentu spolupráce, Strategického plánu sociálního začleňování Frýdlantsko (SPSZ 1).[1]

Revidovaná strategie (SPSZ 2) si klade za cíl reagovat na nově identifikované potřeby; zohlednit bariéry plnění jednotlivých opatření v SPSZ 1; reflektovat dosavadní spolupráci v území; aktualizovat dostupné informace spojené se sociálním vyloučením a návaznými problémy. Do konce roku 2017 obce schválí revidovaný SPSZ a tím vstoupí Strategický plán sociálního začleňování Frýdlantska na léta 2018 – 2020 v platnost. Řešeným územím pro účely revidované strategie jsou města Frýdlant a Nové Město pod Smrkem, obce Višňová, Heřmanice, Kunratice, Dětřichov, Bulovka (Habartice už nejsou součástí této strategie).

Frýdlantsko můžeme řadit v rámci ČR mezi regiony nejvíce znevýhodněné, což zapříčinily mnohé faktory:

– geografická poloha regionu; v severní části je region ze tří stran ohraničený polským územím a v jižní části znesnadňují přístup hřebeny Jizerských hor

– specifický historický vývoj; od 90. let úpadek průmyslu, především textilního a likvidace místního tradičního zemědělství; Frýdlantsko, a zvláště pak Novoměstsko, se
dlouhodobě potýká s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v rámci celého Libereckého kraje a nízkými mzdami; taktéž navazující polské a německé regiony jsou v tomto kontextu považovány za periferní a strukturálně postižené

– nedostatečná infrastruktura; výběžek je se zbytkem Liberecka propojen pouze dvěma silničními komunikacemi a jednou železniční tratí

Je také nutné podotknout, že se jedná o region s obrovským turistickým potenciálem.

 

Newsletter lokálního partnerství naleznete zde: https://mailchi.mp/7e27f6c375a9/frdlantsko-sociln-kooperuje-nov-zpravodaj?e=c67c824608

Číst více >

Osobnosti lokality

Zuzana Palečková
Metodička lokálních intervencí
Tel: 720 982 650

Materiály ke stažení