Břeclav

Břeclav

Břeclav je jihomoravské okresní město s 25 000 obyvateli. Leží na mezinárodně významném železničním uzlu, který spojuje Brno, Bratislavu, Olomouc a Vídeň a necelé 3 km od dálnice D2 z Brna do Bratislavy. Břeclav je správním centrem ORP, zahrnuje 18 obcí s 59 854 obyvateli.

Správní, demografické a geografické vymezení území

Břeclav je jihomoravské okresní město s 25 000 obyvateli. Leží na mezinárodně významném železničním uzlu, který spojuje Brno, Bratislavu, Olomouc a Vídeň a necelé 3 km od dálnice D2 z Brna do Bratislavy. Břeclav je správním centrem ORP, zahrnuje 18 obcí s 59 854 obyvateli.

Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality –  historie, vývoj

Problematika sociálního vyloučení v Břeclavi nemá jednoznačné prostorové ohraničení a netýká se výlučně ani žádné konkrétní etnické skupiny. Sociálně vyloučené lokality v Břeclavi lépe vystihuje spíše termín lokality s vyšším podílem sociálně vyloučených osob nebo také lokality s vyšším podílem osob ohrožených chudobou.

Nejzávažnější sociální problémy se napříč etnickými skupinami týkají lidí ohrožených ztrátou bydlení, kteří žijí v neustálém provizoriu, jsou nuceni střídat místa pobytu a jejich situace se tak vymyká jasnému prostorovému vymezení. Dle situační analýzy z roku 2017 žije v Břeclavi necelá kolem 70-90 osob bez střechy nad hlavou, kteří žijí na ulici, v provizorních přístřešcích či squatech. Situaci dlouhodobě zhoršují také dopady privatizace bytového fondu a následný propad mnoha rodin do podstandardních forem bydlení. V podmínkách nestandardního a nestabilního bydlení žije v Břeclavi dalších cca 140 osob.

V Břeclavi se nejčastěji jako o sociálně vyloučené lokalitě hovoří o bloku pěti městských a dvou soukromých bytových domů v ulicích Na Zahradách, Riegrova a Krátká, kde žije asi 260 obyvatel. Přibližně 1/3 vykazuje znaky sociálního vyloučení, je zde významně vyšší počet příjemců dávek v hmotné nouzi, zadlužení vůči městu, napětí také způsobuje nedostatek příležitostí k trávení volného času u dětí a mládeže, snížený pocit bezpečí a problémy v oblasti veřejného pořádku. Další lokalitou v vyšším podílem osob ohrožených chudobou je oblast sídliště Na Valtické, prostorově oddělené od centra města. Mnoho osob ohrožených sociálním vyloučením však žije také v dalších částech města.

Významným indikátorem sociálního vyloučení je předlužení obyvatel, kdy podle dat Exekutorské komory je v Břeclavi 1906 fyzických osob v exekuci, což je 9% dospělé populace města. Problémem také je množství exekucí na osobu, 250 osob má dokonce 10 a více exekucí, průměr v Břeclavi je více než 5 exekucí na osobu.

Hlavní úkoly Agentury pro sociální začleňování ve spolupráci s městem

Hlavním úkolem ASZ je pomoci komplexně zmapovat situaci sociálního vyloučení (výstupem byla situační analýza dokončená na jaře 2017), dále společně se všemi místními aktéry stanovit příčiny problémů, jejich dopady a navrhnout ve spolupráci s odborníky strategii intervence (výstupem je strategický plán sociálního začleňování – schválený LP a zastupitelstvem města v září 2017).

Hlavními prioritami v této strategii je řešení problémů v oblasti bydlení (podpora osob ohrožených ztrátou bydlení prostřednictví terénní sociální práce, investice do sociálního a krizového bydlení, rekonstrukce azylového domu, opravy městských bytů, podpora soužití prostřednictvím komunitní práce), v oblasti bezpečí a prevence kriminality (podpora APK, mentoring, domovníci, vzdělávání strážníků MP, dobrá spolupráce se službami prevence). Dalšími prioritami je rozvoj dluhového poradenství, podpora služeb pro práci s ohroženými rodinami včetně psychoterapie, mediace, asistovaného předávání dětí a služeb psychologa.

Město Břeclav v současnosti neřeší prostorovou segregaci vzdělávání. V minulosti docházelo k vyšší koncentraci romských žáků v jedné ze škol. Na tuto situaci reagovalo vedení města sloučením dvou základních škol, kdy v obou budovách teď sídlí jeden stupeň, takže ke kumulaci romských žáků nedochází. Spádové oblasti jsou nastaveny tak, že každá škola má ve svém spádu nějakou oblast, kde je vyšší koncentrace sociálně znevýhodněných nebo sociálním vyloučením ohrožených žáků.

Za klíčový problém byl zástupci pracovní skupiny vzdělávání identifikován školní neúspěch sociálně znevýhodněných žáků. Po vydefinování setu základních příčin klíčového problému byly zvoleny 3 prioritní oblasti, které je snaha na území města Břeclav řešit.

Hlavními potřebami vyžadujícími intervenci jsou:

  • nedostatečná spolupráce subjektů podílejících se na procesu vzdělávání, aby došlo ke zmírnění nebo odstranění dopadu v podobě frustrace z neřešení situace zapojených subjektů do vzdělávání, omezených možností řešení aktuálních problémů,
  • nedostatečná příprava žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí na vyučování, aby došlo ke zmírnění nebo odstranění hrozících dopadů v podobě nízké účasti a zapojení žáků do výuky, problematického udržování návaznosti v učivu, zvýšené nepozornosti žáků, snížení motivace, označování žáka jako „nespolehlivého“, zhoršení prospěchu a poklesu znalostí,
  • ztížená komunikace s rodiči ze sociálně znevýhodněného prostředí, aby došlo ke zmírnění nebo odstranění dopadu v podobě předávání zkreslených informací, vzájemného neporozumění, chybějící aktuálnosti informací a prohlubování problému.
Číst více >

Osobnosti lokality

Břetislav Fiala
Lokální konzultant
Tel: 702 087 866
Roman Tuček
Manažer SPSZ

Materiály ke stažení