České Velenice

|České Velenice

České Velenice

Město České Velenice leží v Jižních Čechách, přímo na hranici s Rakouskem. Z hlediska územního uspořádání jsou České Velenice obcí druhého typu zahrnující kromě vlastního města také obec Nová Ves nad Lužnicí.

Město České Velenice leží v Jižních Čechách, přímo na hranici s Rakouskem. Z hlediska územního uspořádání jsou České Velenice obcí druhého typu zahrnující kromě vlastního města také obec Nová Ves nad Lužnicí. Spádovou obcí s rozšířenou působností je Třeboň vzdálená cca 38 km, okresním městem je Jindřichův Hradec. Významnou charakteristikou je blízkost státní hranice a hraničního přechodu, který České Velenice propojuje s městem Gmünd, a dále dopravní uzel spojující Vídeň s Prahou. Ve Velenicích žije necelých 3 600 obyvatel.

České Velenice mají za sebou dramatickou historii, která má poměrně velký vliv na současnou podobu města, ať jde o jeho vzhled, strukturu obyvatel nebo průmyslové a výrobní zdroje. Poté, co byly České Velenice v 19. století součástí města Gmünd a byly zahrnuty do místního mohutného rozvoje železničního průmyslu, byla menší část zahrnující nádraží a jeho okolí přičleněna k Československu. Po devastujícím válečném bombardování žilo město po dlouhé období pod dozorem hraniční stráže „železné opony“. V současné době jsou České Velenice upraveným městem, jehož střed protíná krásná a vzácná kaštanová alej.
V Českých Velenicích se nezaměstnanost pohybuje kolem 7 procent, ve městě funguje několik výroben zaměřených převážně na automobilové a strojní součástky, rozvojový projekt ČR a Rakouska dal vzniknout společné průmyslovo – hospodářské zóně Access Park.

Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

V Českých Velenicích jsou dvě oblasti identifikované jako sociálně vyloučené (v obou případech jde o nájemní bydlení vlastněné soukromníky, z toho větší lokalita zahrnuje tři sousedící bytové domy), obyvatelé ohrožení sociálním vyloučením žijí ale na mnoha dalších místech v obci. Odhadovaný počet sociálně vyloučených obyvatel je cca 250. Hlavním obcí identifikovaným problémem je poměrně vysoká migrace osob směrem do lokality. Mezi další předběžně zjištěná rizika ohrožující jak obyvatele sociálně vyloučených lokalit, tak veřejnost, patří prostituce a kriminalita, včetně drogové problematiky. V Českých Velenicích žije také početná vietnamská komunita.

Spolupráce s městem

Zájem představitelů Českých Velenic o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování je odůvodněn především stoupající nepřehledností situace ve městě. Zásadním požadavkem je, aby do budoucna přijímaná opatření přinášela prospěch všem obyvatelům města. Předběžně identifikovanými oblastmi spolupráce města České Velenice a Agentury jsou: přísun sociálních služeb, posílení bezpečnosti, prohloubení preventivní práce s rodinami s dětmi, vytváření příležitostí pro řešení nevyhovující bytové situace, nezaměstnanosti a zadluženosti.

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování byla navázána v roce 2014. Následně bylo v roce 2015 uzavřeno memorandum o spolupráci v rámci KPSVL. Na základě zjištěných informací z provedené situační analýzy (2015) bylo sestaveno lokální partnerství a pracovní skupiny. V letech 2015 a 2016 byl v rámci setkávání pracovních skupin vytvořen seznam cílů a opatření, která mají pozitivně ovlivnit život ve městu ve vztahu k sociálním problémům. V říjnu 2015 byl schválen Strategický plán sociálního začleňování. V rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo podáno několik projektů, z nichž se podařilo zahájit provoz několika neziskových organizací a tím pádem zavedení sociálních služeb. Do té doby v Českých Velenicích tyto služby nebyly občanům vůbec poskytovány nebo ve velmi malé míře. Od roku 2017 tedy v Českých Velenicích funguje poradna pro bydlení, poradna při řešení závislostí, poradna pro hledání zaměstnání, nízkoprahový klub pro děti a mládež a sociálně aktivizační služba. Zároveň je z Operačního projektu Zaměstnanost hrazeno fungování tří asistentů prevence kriminality ve městě.

V průběhu spolupráce byla posílena a zvlášť upravena oblast vzdělávání, která se nadále řídí vlastním strategických dokumentem Místní plán inkluze. Od srpna 2017 byl zahájen další projekt, a to Inkluzivní vzdělávání v Českých Velenicích v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci tohoto projektu bude podpořeno inkluzivní vzdělávání, vzniká platforma pro toto vzdělávání zahrnující pozice koordinátora na obci i školách a také doučování a vznik předškolního klubu.
Město České Velenice po třech letech spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám nyní přistoupilo k revizi základního dokumentu, Strategického plánu sociálního začleňování. Revize SPSZ byla Radou města schválena v listopadu 2017.

V rámci KPSVL nyní Město České Velenice a Agentura pro sociální začleňování fungují v rámci vzdálené podpory v následujících oblastech: bydlení, zaměstnávání, zdraví, projektová podpora a evaluace služeb.

Číst více >