Slaný

Slaný

Město Slaný (německy Schlan) je bývalé královské město v okrese Kladno asi 29 km severozápadně od Prahy. Žije zde přes 15 tisíc obyvatel v 1 927 domech, hustota zalidnění je zde 499 obyv./km². Pod obec spadá celkem 10 částí: Slaný, Blahotice, Dolín, Kvíc, Kvíček, Lotouš, Netovice, Otruby, Trpoměchy a Želevčice.

 

Město Slaný (německy Schlan) je bývalé královské město v okrese Kladno asi 29 km severozápadně od Prahy. Žije zde přes 15 tisíc obyvatel v 1 927 domech, hustota zalidnění je zde 499 obyv./km². Pod obec spadá celkem 10 částí: Slaný, Blahotice, Dolín, Kvíc, Kvíček, Lotouš, Netovice, Otruby, Trpoměchy a Želevčice.

Od jihozápadu po severovýchod městem protéká Červený potok a jeho dominantou je Slánská hora, společně s Vinařickou horou vůbec nejjižnější výběžek sopečné činnosti Českého středohoří a od roku 1998 také přírodní památka.

Ve Slaném je celkem 5 mateřských škol, 3 základní a 1 speciální, osmileté gymnázium Václava Beneše Třebízského, obchodní akademie a odborné učiliště strojírenské, nachází se zde i základní umělecká škola. Město Slaný zřizuje Vlastivědné muzeum, nemocnici, polikliniku, městské kino, divadlo s několika soubory, množství sportovních zařízení a spolků, plovárnu aj. V roce 2010 zde byl založen Pivovar Antoš, který navázal na starobylou tradici vaření piva ve Slaném. V minulosti se zde nacházely i strojírny, doly, kasárna nebo lázně. Jako oblíbená relaxační zóna slouží ve městě okolí Červeného rybníka a městský lesopark nacházející se v blízkosti 1. základní školy.

 

Sociálně vyloučené lokality města

 

Ve Slaném můžeme mluvit o šesti sociálně vyloučených lokalitách. Jedná se o směs ubytoven a bydlení nájemním. Mluví se o ubytovně „Mexiko“, ubytovně „LUKA“, domky u Grafobalu, domy v Trpoměchách, část panelového domu na Pražské ulici, a ubytovna Benár. Celkem zde žije 400 až 500 osob. Z přehledu je zřejmé, že problémy jsou spojené zejména s provozování ubytoven ve městě. Jako největší problém je ve městě vnímána právě ubytovna „LUKA“ na Pražské ulici, kde dochází k největší migraci, žije zde největší počet lidí a část z nich žije v naprosto nevyhovujících podmínkách. S problémy ve městě jsou spojeny i sociálně vyloučené lokality v okolí města. Jedná se zejména o Bakov nebo Zlonice.

Ve městě je cítit napětí mezi Romy a majoritou, ale uvnitř sociálně vyloučených lokalit také mezi „starousedlíky“ a „přistěhovalci“. Problémem je také nárůst majetkové kriminality a problémy v sousedském soužití. Většina osob ze sociálně vyloučených lokalit je nezaměstnaná s nízkou kvalifikací a špatnou pracovní historií. V lokalitách se také objevuje užívání a distribuce omamných a psychotropních látek. Lokality jsou navíc nestabilní a jejich fungování je ohroženo možnou změnou majitelů.

 

Spolupráce s městem

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování probíhala v několika fázích. V letech 2014 a 2015 byla vytvořena vstupní analýza a sestaveno lokální partnerství, síť aktérů důležitých pro řešení problémů spojených se sociálním vyloučením. Během tohoto období byl v rámci setkávání pracovních skupin vytvořen seznam cílů a opatření, které mají v dlouhodobé perspektivě pozitivně ovlivnit život ve městě právě ve vztahu k sociálním problémům. Výsledkem práce bylo v listopadu 2015 přijetí strategického plánu. Především v první polovině roku 2016 byly intenzivně připravovány projekty do Operačního programu Zaměstnanost, v rámci kterého bylo pro Slaný a spolupracující subjekty alokováno přes 37 milionů korun. Velkou část (zhruba 27 milionů) těchto peněz se podařilo úspěšně vyčerpat a projekty z nich financované se od začátku roku 2017 realizují. Jedná se především o posílení sociálních služeb (terénní programy a sociální rehabilitace), navýšení úvazků asistentů prevence kriminality či pracovní poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané. Na začátku roku 2017 byly podány dva velké investiční projekty do Integrovaného regionálního operačního programu, projekt na pořízení sociálních bytů byl podpořen a žádost o podporu projektu na zlepšení infrastruktury škol zatím čeká na vyřízení.

Souběžně s tím byla posilována spolupráce mezi klíčovými aktéry v oblasti sociálního začleňování a byl průběžně sledován a vyhodnocován stav ve vyloučených lokalitách.

V průběhu spolupráce byla posílena a zvlášť upravena oblast vzdělávání, která se nadále řídí vlastním strategickým dokumentem Místní plán inkluze.

Město Slaný po třech letech spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) nyní přistupuje k revizi základního dokumentu této spolupráce, Strategického plánu sociálního začleňování. Předpokládané přijetí revidované strategie je podzim 2018.

Číst více >

Osobnosti lokality

Kateřina Křenová
Lokální konzultantka
Tel: 705 689 873
Igor Dvořák
Manažer SPSZ
Tel: 312 511 303