Kadaň

Kadaň

Město spolupracovalo s Agenturou již v letech 2011 – 2014. Na jaře 2015 obnovilo spolupráci v rámci Kooridnovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Město spolupracovalo s Agenturou již v letech 2011 – 2014. Na jaře 2015 obnovilo spolupráci v rámci Kooridnovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Na základě Strategického plánu sociálního začleňování vznikají projekty z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, sociální služby aj.), na něž bude možné čerpat koordinovaně prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

Kadaň je městem Ústeckého kraje v severozápadních Čechách. Město leží na levém břehu řeky Ohře v nadmořské výšce 300 m.n.m. Kadaň je bývalým královským městem a centrem historické oblasti Kadaňska, která se rozkládá od Vejprt v Krušnohoří až po oblast Doupovských vrchů. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1183. Podle ČSÚ žije ve městě Kadaň ke dni 1.1. 2017 17 924 obyvatel.

V Kadani můžeme identifikovat dvě sociálně vyloučené lokality. První se nachází přímo ve městě, v ulici Chomutovská. Druhá vznikla v 90. letech jako snaha města o řešení problémových jedinců a jejich rodin (dluhy na nájemném). Tato lokalita se nachází necelé dva kilometry za městem u Prunéřovské elektrárny. Zatímco v ulici Chomutovská nelze na první pohled sledovat sociální rozměr problému, v lokalitě Prunéřov je situace sociálního vyloučení jejích obyvatel, hlavně v oblasti bydlení, patrná ihned.

Lokalita Prunéřov vznikla před dvaceti lety přebudováním čtyř bývalých nádražních budov na 78 bytů 3. – 4. kategorie. Domy v Prunéřově byly původně určeny především pro neplatiče města. V současné době zde žije cca 280 osob především Romů, z toho více než 40 procent dětí. Většina obyvatel lokality nemá zaměstnání a pobírá dávky v hmotné nouzi. Mnoho z nich se nadále potýká s dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu. Velká část obyvatel má problémy se splácením půjček úvěrovým společnostem. Docházka dětí do školy je často nedostačující. U rodičů se objevuje nezájem o další vzdělávání svých dětí. Minimum dětí po ukončení povinné školní docházky nastupuje na střední školy a učiliště. V lokalitě se objevují problémy s trestnou činností, zneužíváním drog, gamblerstvím a prostitucí. Přímo v Prunéřově funguje nízkoprahové zařízení, ve kterém probíhá pod patronací města terénní program Společný start. Od léta 2011 zajíždí do Prunéřova školní autobus. V lokalitě s terénním programem působí též občanské sdružení Světlo, které ve městě provozuje K-centrum pro drogově závislé a nízkoprahový klub DOpatra.

Lokalita Chomutovská vznikala v průběhu 50. a 60. let obsazováním Romy pracujícími v elektrárnách a okolních továrnách. Jedná se o panelové domy v rámci sídliště. Domy jsou zateplené a většina z nich má plastová okna. Odhad romských obyvatel je přibližně 250 osob. Většina obyvatel lokality je nezaměstnaná a pobírá sociální dávky. Několik obyvatel pracuje v elektrárně či podnicích sídlících v průmyslové zóně. Někteří příležitostně pracují „na černo“ nebo si přivydělávají dovozem automobilů či nábytku z Německa. Taktéž se potýkají s dluhy na nájemném a problémy se splácením půjček. Vztahy mezi majoritou a minoritou nevykazují výraznější negativní prvky. Děti z této lokality mají ve škole často vyšší počet absencí. Děti a mládež se málo zapojují do zájmových kroužků, které jsou ve městě k dispozici. U rodičů je též patrná malá motivace dětí k dalšímu studiu na středních školách. Ojediněle se zde vyskytuje prodej a užívání drog, krádeže a gamblerství.

Číst více >

Osobnosti lokality

Daniel Svoboda
Lokální konzultant
Tel: 720 982 648
Veronika Pešičková
Manažerka SPSZ
Tel: 474 319 682

Materiály ke stažení