Krnov

Krnov

Krnov je městem Moravskoslezského kraje v severovýchodní části České republiky. Město leží na soutoku řek Opavy a Opavice, v podhůří Nízkého Jeseníku, v těsné blízkosti česko-polské hranice. Město bylo v roce 1960 přičleněno k okresu Bruntál.

Krnov je městem Moravskoslezského kraje v severovýchodní části České republiky. Město leží na soutoku řek Opavy a Opavice, v podhůří Nízkého Jeseníku, v těsné blízkosti česko-polské hranice. Město bylo v roce 1960 přičleněno k okresu Bruntál. V roce 2003 se stal Krnov obcí s rozšířenou působností a poskytuje tak služby státní správy občanům dalších 24 obcí. Tyto obce jsou, spolu s Krnovem, sdruženy v Mikroregionu Krnovsko, aby mohly společně dál rozvíjet toto území. Historie města sahá až do 13. století. Novodobý vývoj města do značné míry ovlivnila 2. světová válka, kdy byli odsunuti němečtí obyvatelé Krnova a byla zničena velká část historického centra. K 1.1.2012 žilo v Krnově 24 658 obyvatel.

Krnov byl v minulosti centrem především textilního průmyslu. Po roce 1990 však musel čelit postupnému zániku textilních závodů. Nyní se malí a střední podnikatelé soustředí především na strojírenskou výrobu. Mezi úspěšné firmy působící dnes v Krnově patří výrobci varhan či oblíbených nápojů.

Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

Ve městě existují čtyři sociálně vyloučené lokality. Největší z nich se nachází v ulicích Vrchlického, Alšova, Mánesova a tvoří ji osm domů s 513 přihlášenými obyvateli. Lokalita je v blízkosti železničního nádraží Krnov, od kterého ji odděluje opuštěný areál strojírenského závodu, který také celou SVL uzavírá, takže není průjezdná. Druhá lokalita je situována v ulici Stará a Libušina a tvoří ji pět obytných domů, ve kterých dle odhadu bydlí 120 až 150 obyvatel. Tato lokalita se nachází v blízkosti frekventované Opavské ulice, z níž však lokalita není průjezdná. Třetí lokalitu tvoří jeden obytný dům na ulici U Požárníků a bydlí v něm přibližně pět rodin, dle odhadu 20 až 25 obyvatel. Tato lokalita se nachází téměř v centru města, nedaleko Hlavního náměstí. Poslední lokalitou je nově vznikající lokalita na ulici Albrechtická a tvoří ji šest domů s přibližně 250 až 300 obyvateli. Oproti zbývajícím lokalitám, je tato situována na periferii města, z jedné strany vede rušná Albrechtická ulice, z druhé strany je zahrádkářská kolonie vedoucí podél železniční tratě, řeky Opavice a česko-polské hranice. Bytové domy v této lokalitě byly do roku 1993 určeny pro sovětské vojáky a jejich rodiny.

V největší sociálně vyloučen lokalitě působí terénní sociální pracovníci města a fungují zde doučovací klub K9 a NZDM Zvídálek. Možnosti trávení volného času jsou však omezené, a pro dospívající zcela chybí. Lokalita Stará, Libušina postrádá kultivovaný veřejný prostor pro trávení volného času. Armáda spásy v blízkosti provozuje dvě NZDM. Nejodlehlejší lokalita Albrechtická se navíc potýká se špatnou dostupností sociálních služeb. Mezi hlavní problémy obyvatel všech krnovských SVL patří špatný stav bytových domů, vysoká nezaměstnanost, zadluženost a nízká vzdělanost.

Spolupráce s městem

Město Krnov chce ve spolupráci s Agenturou a neziskovými organizacemi zavést systém prostupného bydlení s využitím rezerv městského bytového fondu, zlepšit nevyhovující stav obytných domů ve vyloučených lokalitách a tyto lokality revitalizovat. V oblasti vzdělávání, hodlá Krnov stavět na již úspěšně fungujícím modelu propojení základní školy a doučovacího klubu v jedné z vyloučených lokalit a vytvořit ucelený systém podpory pro žáky na ostatních základních školách ve městě. Město by také rádo spolupracovalo na řešení dostupnosti středoškolského vzdělání a nabídky učebních oborů, tak aby lépe odpovídala požadavkům zaměstnavatelů. V oblasti zaměstnanosti, by město rádo využilo zkušeností Agentury z jiných města při zapojení obyvatel vyloučených lokalit do prostupného zaměstnávání a tvorbě nových pracovních míst. V oblasti prevence kriminality by Krnov chtěl prohloubit spolupráci všech aktérů působících v dané oblasti a soustředit se na konkrétní problémy, např. neadkvátní možnosti trávení volného času pro dospívající. Jedním z cílů města ve spolupráci s neziskovými organizacemi je také zajistit dlouhodobě chybějící dluhové poradenství.

Vzdělávání

Na konci roku 2017 byly revidovány vybrané priority Strategického plánu sociálního začleňování v oblasti bydlení, konkrétně priorita č. 5 Zlepšení podmínek pro poskytování služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením. Aktualizována byla také oblast vzdělávání, a to prostřednictvím Místního plánu inkluze. Místní plán inkluze se zaměřuje především na zkvalitnění vzdělávání dětí a žáků.

Hlavním úkolem ASZ ve spolupráci s městem je v oblasti vzdělávání:
• Zajistit rovný přístup k předškolnímu a základnímu vzdělávání všem dětem a žákům.
• Podporovat děti a žáky při přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělání.
• Vytvářet vhodné podmínky pro smysluplné využití volného času dětí a žáků.
• Rozvíjet spolupráci místních aktérů v oblasti vzdělávání.

Číst více >

Osobnosti lokality

Leona Hrubá
Lokální konzultantka
Tel: 704 992 700
Filip Vrchovský
Manažer SPSZ
Tel: 554 697 501, 735 161 688

Materiály ke stažení