Dubí

Dubí

Město Dubí leží na úpatí Krušných hor, v okrese Teplice, v Ústeckém kraji, a počátkem roku 2012 zde žilo 8 072 obyvatel, k roku 2021 pak 7 809 (pokles o 263). Části města Dubí jsou Mstišov, Pozorka, Bystřice, Běhánky, Drahůnky a Cínovec.

Město se rozkládá v nadmořské výšce 250 až 869 metrů (Cínovec) a jeho větší část se nachází na území severočeské hnědouhelné pánve, postižené důsledky hlubinné a povrchové báňské činnosti. Právě geologická stavba jednotlivých částí města predisponuje podmínky a problematiku dalšího rozvoje města. Město Dubí bývá často spojováno s několika přívlastky, například lázeňské město (prakticky celé území města se nachází uvnitř vnějšího ochranného pásma přírodních zdrojů léčivých vod, tj. teplických terem), město skla a porcelánu (Dubí bylo na přelomu 19. a 20. století součástí teplické aglomerace výroby keramiky a porcelánu nesporně světového významu, orientované silně proexportně). Dnes je nejvýznamnějším podnikem ve městě Český porcelán, a.s., kde se vyrábí světoznámý „Cibulák“ a v městě je několik velkých podniků zabývajících se sklářskou výrobou.

Statistická data

Hodnota indexu sociálního vyloučení pro město Dubí se snížila z hodnoty 18 (rok 2016) na hodnotu 16 (rok 2020) z možných 30 bodů (čím vyšší číslo, tím vyšší zatížení, více viz na Index sociálního vyloučení). Ve městě nebyly identifikovány lokality, které bychom mohli definovat jako sociálně vyloučené lokality. Zde se jedná o tzv. mikrolokality, konkrétní domy, jejichž koncentrace v ulicích je nízká, navíc zde není markantní prostorové vyloučení, v blízkosti těchto domů funguje obvykle na dobré úrovni občanská vybavenost. Ve městě jich bylo identifikováno asi 29. Tyto objekty můžeme pro snazší orientaci rozdělit do 3 lokalit, kopírujících městské části: Dubí 1, Dubí 2 a Dubí 3 – Pozorka. Odhadem žije v sociálně vyloučených lokalitách ve městě 373 osob, které utváří celkem 130 domácností.

K roku 2020 je v lokalitě 1 247 osob v exekuci (cca 20,7 % populace), příspěvků na bydlení bylo vyplaceno 177 (příspěvek pobírá cca 2,6 % populace), doplatků na bydlení bylo vyplaceno 40 (příspěvek pobírá cca 0,6 % populace), příspěvků na živobytí bylo vyplaceno 88 (příspěvek pobírá cca 1,3 % populace), příspěvků na péči bylo vyplaceno 447 (příspěvek pobírá cca 5,7 % populace), uchazečů o zaměstnání bylo 293 (což tvoří 5,8 % populace), z toho nejvyšší podíl tvoří uchazeči se základním vzděláním a praktickou školou – 47 %, počet dávek mimořádné okamžité pomoci byl 22, z celkového počtu žáků ZŠ ukončujících docházku činil 51, z toho 6 ji ukončilo předčasně (11,7 % žáků).

Problémy tematizované sociálně vyloučenými osobami ve velké míře reflektují neuspokojivou bytovou situaci. 28 % obyvatel sociálně vyloučených lokalit žije na ubytovnách, 72 % v bytových domech. Z toho 9 % osob sociálně vyloučených žije ve vlastním domě, 91 % u soukromého majitele v pronajatém bytě. Nejpoužívanějším typem nájemní smlouvy je smlouva na dobu určitou s délkou na 3 měsíce.

 

Hodnota

2016

Počet (procento z populace)

2020

Počet (procento z populace)

Počet obyvatel 7 927 7 809
Počet osob v exekuci 1 366 (20,2 %) 1 247 (18,8 %)
Počet příspěvků na bydlení 276 (4,1 %) 177 (2,6 %)
Počet doplatků na bydlení 108 (1,6 %) 40 (0,6 %)
Počet příspěvků na živobytí 220 (3,3 %) 88 (1,3 %)
Počet příspěvků na péči 402 (5 %) 447 (5,7 %)
Počet uchazečů o zaměstnání 395 (7,6 %) 293 (5,8 %)
Počet předčasných odchodů ze škol 4 z celkového počtu žáků 33 (12 %) 6 z celkového počtu žáků 51 (11,7 %)
Index sociálního vyloučení 18 (ze 30 možných) 16 (ze 30 možných)
* V zelené je zobrazeno snížení hodnoty v červené zvýšení.

 

Sociální vyloučení

Socioekonomické rozdíly mezi sociálně vyloučenými mikrolokalitami a běžnou populací ve městě jsou výrazné – struktura vzdělání, ekonomická aktivita či počet členů domácnosti, jsou značně nesourodé – osoby žijící v sociálně vyloučených mikrolokalitách provází nízké vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost, zadlužení.

 

Mezi problémy, které jsou vázány na sociálně vyloučené lokality, jsou zejména sociálně patologické jevy, jako je užívání a výroba návykových látek a s tím spojená trestná činnost. Problematický je taky způsob bydlení, kde se často jedná o nemovitosti ve špatném technickém stavu, které jsou využívány jako ubytovny. Obecně se pak obyvatelé sociálně vyloučených lokalit potýkají s vysokou zadlužeností a nezaměstnaností a s tím spojenou nízkou mírou vzdělanosti.

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Spolupráce s městem se rozvíjí v několika oblastech. Město zavedlo ve spolupráci s organizací Květina, z.s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Pozorce (Magnet) a zřídilo městského terénního pracovníka. Organizace Květina v lokalitě také poskytuje Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. V lokalitě byl realizován projekt zaměřený na dluhové poradenství. V oblasti bezpečnosti město zavedlo tzv. Asistenty prevence kriminality. V lokalitě působí organizace WHITE LIGHT I, z.ú., která působí v problematice drogové prevence a rehabilitace. Město podporuje aktivity vedoucí k lepšímu přístupu ke vzdělání ve spolupráci se základními a mateřskými školami. Aktivity a opatření jsou realizovány s podporou Agentury.

V rámci spolupráce byly realizovány projekty z operační programu zaměstnanost, jednalo se o projekty:

Žadatel Název projektu Identifikační číslo projektu
Město Dubí Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016476
Květina z.s. Služby sociální prevence v Dubí CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000748
Město Dubí Šance pro každého CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003561

 

V rámci spolupráce byly realizovány projekty z Integrovaného regionálního operačního programu, jednalo se o projekty:

Žadatel Název projektu Identifikační číslo projektu
Květina z. s. Zvýšení dostuposti a efektivity sociálních služeb TP, SAS v Dubí a Teplicích CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002198
Město Dubí Komunitní centrum Dubí CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002310
Město Dubí Odborné učebny ZŠ Dubí 1 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003979

 

Číst více >

Osobnosti lokality

Václav Nikl
Lokální konzultant
Tel: 704 646 258
Jiří Kašpar
Starosta města Dubí
Marie Račkovičová
Manažerka sociálního začleňování

Materiály ke stažení