Dubí

Dubí

Město Dubí leží na úpatí Krušných hor, v okrese Teplice, v Ústeckém kraji, a počátkem roku 2012 zde žilo 8 072 obyvatel. Části města Dubí jsou Mstišov, Pozorka, Bystřice, Běhánky, Drahůnky a Cínovec.

Město se rozkládá v nadmořské výšce 450 až 250 metrů a jeho větší část se nachází na území severočeské hnědouhelné pánve, postižené důsledky hlubinné a povrchové báňské činnosti. Právě geologická stavba jednotlivých částí města predisponuje podmínky a problematiku dalšího rozvoje města.Město Dubí bývá často spojováno s několika přívlastky, například lázeňské město (prakticky celé území města se nachází uvnitř vnějšího ochranného pásma přírodních zdrojů léčivých vod, tj. teplických terem), město skla a porcelánu (Dubí bylo na přelomu 19. a 20. století součástí teplické aglomerace výroby keramiky a porcelánu nesporně světového významu, orientované silně proexportně. Dnes je nejvýznamnějším podnikem ve městě Český porcelán, a.s., kde se vyrábí světoznámý „Cibulák“ a v městě je několik velkých podniků zabývajících se sklářskou výrobou).

Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

Ve městě nebyly identifikovány lokality, které bychom mohli definovat jako „klasické“ sociálně vyloučené lokality, jedná se o konkrétní domy, jejichž koncentrace v ulicích je nízká, navíc zde není markantní prostorové vyloučení, v blízkosti těchto domů funguje obvykle na dobré úrovni občanská vybavenost. Ve městě jich bylo identifikováno asi 29. Tyto objekty můžeme pro snazší orientaci rozdělit do 3 lokalit, kopírujících městské části.

Dva objekty jsou identifikovány v Dubí 1, dalších 7 objektů pak v Dubí 2 a nejvíc pak v Dubí 3 – Pozorka, kde bylo identifikováno 18 objektů. Odhadem žije v sociálně vyloučených lokalitách ve městě 373 osob, které utváří celkem 130 domácností.

Socioekonomické rozdíly mezi sociálně vyloučenými lokalitami a běžnou populací ve městě jsou výrazné – struktura vzdělání, ekonomická aktivita či počet členů domácnosti, jsou značně nesourodé – osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách provází nízké vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost, zadlužení. Výše zadlužení se nejčastěji pohybuje do 100 tisíc Kč. Výrazné rozdíly mezi sociálně vyloučenými Romy a sociálně vyloučenou majoritou nejsou.

Problémy tematizované sociálně vyloučenými osobami ve velké míře reflektují neuspokojivou bytovou situaci. 28 procent obyvatel sociálně vyloučených lokalit žije na ubytovnách, 72 procent v bytových domech. Devět procent osob sociálně vyloučených žije ve vlastním domě, 91 procent u soukromého majitele v pronajatém bytě. Nejpoužívanějším typem nájemní smlouvy je smlouva na dobu určitou s délkou na 3 měsíce.

Mezi problémy, které jsou vázány na sociálně vyloučené lokality, jsou zejména sociálně patologické jevy, jako je užívání a výroba návykových látek a s tím spojená trestná činnost. Problematický je taky způsob bydlení, kde se často jedná o nemovitosti ve špatném technickém stavu, které jsou využívány jako ubytovny. Obecně se pak obyvatelé sociálně vyloučených lokalit potýkají s vysokou zadlužeností a nezaměstnaností a s tím spojenou nízkou mírou vzdělanosti.

Spolupráce s městem

Spolupráce s městem se bude rozvíjet v několika oblastech. Město má zájem zavést některé sociální služby, které v sociálně vyloučených lokalitách zatím chybí. Jde zejména o Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Pozorce a také o městského terénního pracovníka. Do budoucna uvažuje také o zavedení protidluhového poradenství. V oblasti bezpečnosti město zvažuje zavedení funkce Asistenta prevence kriminality zvýšení a stabilizaci služeb Harm reduction a další preventivní opatření. Město bude také podporovat aktivity vedoucí k lepšímu přístupu ke vzdělání. Poptávka je po navýšení počtu asistentů pedagoga a po rozvoji volnočasových aktivit pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Dalším z problémů, které chce město řešit je vysoká nezaměstnanost v sociálně vyloučených lokalitách.

Číst více >

Osobnosti lokality

Václav Nikl
Lokální konzultant
Tel: 704 646 258
Dana Škarydová
Konzultantka inkluzivního vzdělávání
Tel: 705 695 289