Nový Bor

Nový Bor

Agentura pro sociální začleňování s městem spolupracuje od roku 2016.

Základní přehled spolupráce s ASZ :
Městu Nový Bor se od počátku spolupráce s Agenturou podařilo zavést několik opatření, která napomáhají zlepšení situace ve městě. Jedná se zejména o rozšíření kapacit služeb v oblasti řešení dluhů a sociálního poradenství.

Typ podpory  (chronologicky):

Město Nový Bor v roce 2016 vstoupilo do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, po třech letech intenzivní podpory přešlo do režimu tzv. vzdálené komplexní podpory, v níž je dodnes.

Plánované a schválené strategické dokumenty:

V roce 2016 byl za pomoci Agentury zpracován metodou participativního strategického plánování základní strategický dokument nastavující klíčová opatření v oblasti sociálního začleňování, tzv. Strategický plán sociálního začleňování. Dokument byl v roce 2018 vyhodnocen a zrevidován.

V rámci spolupráce v oblasti vzdělávání vznikl a v září 2016 byl schválen Místní plán inkluze, který je přílohou Strategického plánu sociálního začleňování města Nový Bor 2016 – 2019.

Priority, které byly společně stanoveny na pracovních skupinách Vzdělávání a volný čas se týkaly například udržení a rozšíření předškolního klubu, zavedení nových metod do předškolního vzdělávání, posílení odborných kapacit na MŠ i ZŠ v Novém Boru a další. Na většině pracovních skupin také rezonovala potřeba zapojit rodiče a zkvalitnit vzájemnou spolupráci mezi rodiči a školou.

Na základě těchto priorit vznikl projekt neziskové organizace Rodina v centru, z.ú. s názvem S rodinou k inkluzi realizovaný od června 2018. Mezi klíčové aktivity patří například zavedení metody Persona Dolls do MŠ v Novém Boru, provoz předškolního klubu, doučování, školní mediace a zavedení pozice poradců a koordinátorů pro rodiče do MŠ a ZŠ.

Plánovaná a realizovaná opatření:

V rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) se podařilo ve městě rozšířit kapacitu dluhového poradenství, které v současné době realizují dvě organizace – Rodina v centru, z.ú. a Déčko Liberec z.s. K dluhové problematice byli místní aktéři podpořeni odborným vzděláváním organizovaným Agenturou. V současné době pracuje Rodina v centru, z.ú. na metodice řešení předluženosti v Novém Boru. Dluhové poradny a související aktivity obou organizací byly podpořeny z prostředků v rámci KPSVL.

Tématiky bydlení a zaměstnání se ujala organizace Farní Charita Česká Lípa, která v rámci svých služeb poskytuje nouzové pokoje a klientům sociální ubytovny poskytuje aktivity ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a zvyšování kopmetencí. Tyto aktivity byly rovněž podpořeny z prostředků v rámci KPSVL.

V oblasti inkluzivního vzdělávání nyní Nový Bor, po třech letech od schválení přistupuje k revizi Místního plánu inkluze. Předpokládané přijetí revidovaného dokumentu je stanoveno na podzim 2019. V následujícím období bude diskutována možnost návazného projektu k udržení stávajících aktivit, případně připojení aktivit nových, které by se zaměřovaly na posílení personálních kapacit na MŠ a ZŠ o speciální pedagogy, psychology a školní asistenty.

V rámci spolupráce s ASZ se v Novém Boru uskutečnilo několik odborných workshopů, veřejných setkání a fokusních skupin, které proběhly přímo s rodiči dětí navštěvujících MŠ a ZŠ v Novém Boru.

Číst více >

Osobnosti lokality

Miroslava Školová
Lokální konzultantka
Tel: 705 689 790
Zuzana Palečková
Metodička lokálních intervencí
Tel: 720 982 650

Materiály ke stažení