Odry

Odry

Město Odry má 7 423 obyvatel (2012), je součástí okresu Nový Jičín a leží v Moravskoslezském kraji na hranici Moravy a Slezska a v těsném sousedství s Olomouckým krajem. K městu patří městské části Dobešov, Kamenka, Klokočůvek, Loučky, Pohoř, Tošovice, Veselí a Vítkovka.

Město Odry má 7 423 obyvatel (2012), je součástí okresu Nový Jičín a leží v Moravskoslezském kraji na hranici Moravy a Slezska a v těsném sousedství s Olomouckým krajem. K městu patří městské části Dobešov, Kamenka, Klokočůvek, Loučky, Pohoř, Tošovice, Veselí a Vítkovka.

Historie města Oder je úzce spjata s vysokým podílem německy hovořícího obyvatelstva, díky čemuž byly Odry v období II. světové války připojeny k Německé říši jako Sudety a čeští obyvatelé město téměř opustili. V letech 1945-1946 proběhl ve městě odsun německého obyvatelstva. Obyvatelstvo Oder se zcela vyměnilo přílivem Čechů z vnitrozemí. V Odrách v minulosti fungovala řada manufaktur a malých dílen, ze kterých v druhé polovině 19. století začaly vznikat první průmyslové podniky. V roce 1866 v Odrách spustila výrobu první česká gumárna. Na tradici gumárenského průmyslu navázala továrna Optimit, která v minulosti patřila k největším místním zaměstnavatelům a zaměstnávala téměř 2000 pracovníků. Významným místním zaměstnavatelem v poválečné historii Oder bylo také JZD Odersko.

Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

Osoby ohrožené sociálním vyloučením a chudobou v Odrách nežijí v jedné prostorově vyloučené lokalitě, ale přibližně na šesti místech, většinou v těsné blízkosti centra města a v malé míře také v městské části Veselí. Tyto rodiny bydlí především v nájemních bytech města, v jednom případě jde o obytný dům soukromého majitele. Jedná se o lokality, ve kterých žijí především romské rodiny, které jsou velmi početné. Členové těchto rodin jsou ve velké většině nezaměstnaní, vedení v evidenci úřadu práce, pobírající dávky v hmotné nouzi.

Základními problémy, kromě vysoké nezaměstnanosti a závislosti na sociálních dávkách, jsou zadluženost, neplacení nájmů, záškoláctví, obtíže při kontaktu s institucemi, neadaptace na právní systém, ztráta hygienických návyků. Rodiny mají často velmi nízké příjmy, neboť jejich členové jsou bez vzdělání, děti po ukončení základní školní docházky nastupují do evidence úřadu práce, nikoliv k dalšímu vzdělávání.

Spolupráce s městem

Město Odry a Agentura pro sociální začleňování se dohodli na spolupráci při rozšiřování nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež prostřednictvím vzniku nízkoprahového centra a podpory dalších aktivit, které působí preventivně v oblasti záškoláctví a kriminality mladých lidí.

V oblasti školství byla při počáteční spolupráci shledána jako potřebná předškolní příprava dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a také práce s absolventy povinné školní docházky, kteří z různých důvodů již nepokračují ve vzdělávání. Důležitým bodem je dále podpora spolupráce napříč všemi subjekty, které se zabývají formálním i neformálním vzdělávání s důrazem na vytvoření podmínek pro zdárnou inkluzi v rámci místního vzdělávacího systému.

Významným problémem, který chtějí členové místního Lokálního partnerství společně řešit, je vzrůstající zadluženost osob ohrožených sociálním vyloučením a s tím související absence odborného dluhového poradenství ve městě a potřeba dlouhodobého vzdělávání ve finanční gramotnosti jak u dospělých, tak i u dětí a mládeže. Město Odry má také zájem o vznik krizového bydlení a rozšíření terénní sociální práce, spojenou také s prevencí zadlužování.

Číst více >

Osobnosti lokality

Eva Nováková
Lokální konzultantka
Tel: 775 666 988
Tereza Wiltschová
Manažerka SPSZ
Tel: 603 277 368