Příbram

Příbram

Město Příbram o celkové výměře 33,41 km2 je s počtem 33 450 obyvatel třetím nejlidnatějším městem Středočeského kraje. V Příbrami, která je známá především pro svou důlní činnost (těžba uranu), došlo po roce 1989 z důvodu uzavření dolů a změně vlastnictví podniků k restrukturalizaci hospodářství.

Město Příbram o celkové výměře 33,41 km2 je s počtem 33 450 obyvatel třetím nejlidnatějším městem Středočeského kraje. V Příbrami, která je známá především pro svou důlní činnost (těžba uranu), došlo po roce 1989 z důvodu uzavření dolů a změně vlastnictví podniků k restrukturalizaci hospodářství. I když v Příbrami působí několik velkých podniků (ZAT a.s., Ravak, a.s. a další) míra nezaměstnanosti patří v Příbrami dlouhodobě k nejvyšším v kraji. V srpnu 2017 dosahovala 5,6 %, což je o více než 2 procenta více než je průměr nezaměstnanosti ve Středočeském kraji (3,4 %). Vzhledem k nedostatku pracovních míst tak dojíždí řada lidí pracovat i do Prahy, která je dobře dopravně dostupná. Město Příbram ale není jen bývalým důlním městem, také nabízí několik pamětihodností a přírodních krás. Nad městem je známé poutní místo Svatá Hora, barokní kostel a klášter, spojený s městem unikátním zastřešeným schodištěm. Městem protéká říčka Litavka a Příbramský potok, na němž je přímo v centru města několik rybníků.

 

Sociální vyloučení ve městě

V Příbrami se v souvislosti s problematikou sociálního vyloučení mluví o soukromých ubytovnách, lokalitě Flusárna a městské ubytovně, kde žije celkem okolo 800 osob dlouhodobě závislých na sociálních dávkách. Nejpočetnější zastoupení sociálně slabých domácností je evidováno ve dvou panelových domech Pod Čertovým pahorkem s celkovou kapacitou 370 bytových jednotek. I když je stavebně-technický stav těchto dvou ubytoven dobrý, vysoká koncentrace sociálně slabých osob na jednom místě způsobuje problémy nejen samotným nájemníkům, ale i obyvatelům města žijícím v blízkém okolí (hluk, nepořádek, drobné krádeže apod.). Rodiny se v mnoha případech potýkají s problémy souvisejícími s dluhy, exekucemi, nezaměstnaností a různými druhy závislostí. Kromě několika dalších soukromých ubytoven v katastru města, evidujeme špatné technické podmínky a problémy s hygienou zejména na ubytovně Roset v obci Bohutín – Vysoká pec, kde žije okolo 60 obyvatel. Sociálně slabé domácnosti ale nežijí jen na ubytovnách, v Březnické ulice vlastní město dva domy, kde žije asi 70 osob. Domy jsou ve špatném technickém stavu, topení mají na tuhá paliva. Nemalým problémem je také bezdomovectví, které v poslední době trápí nejen asi 20 osob bez přístřeší.

 

Spolupráce s městem

Agentura a město Příbram začali spolupracovat v červenci 2014. V září 2014 bylo ustaveno lokální partnerství. V této platformě se setkávají zástupci města, veřejné správy, nevládních organizací a další aktéři, kteří doposud realizovali své sociálně integrační snahy víceméně samostatně. Lokální partnerství má za cíl tyto subjekty propojit a umožnit jim společně hledat a nalézat řešení vzniklých problémů.

Mezi aktivity, které se podařilo realizovat po přijetí strategie sociálního začleňování, patří dokončení a otevření objektu pro stávající nízkoprahové denní centrum a noclehárnu (denní nízkoprahové centrum s noclehárnou bude začleněno do systému prostupného bydlení a zaměstnávání). Dále Systém prostupného bydlení (pilotně zahájeno v roce 2015, od roku 2017 projektově zajištěné dostatečné kapacity sociálních pracovníků, vznik pozice specialisty prostupného bydlení a pozice domovníka). Podařilo se též nastartovat systém prostupného zaměstnávání. Cílem projektu prostupného zaměstnávání je vytvořit funkční partnerskou síť na podporu zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných osob.

Z Operačního programu zaměstnanost byla finančně podpořena činnost Sociální poradny, došlo k navýšení kapacit terénní a sociální práce, sociálně aktivizační služby u různých poskytovatelů služeb ve městě.

Prioritami v oblasti vzdělávání je například podpora předškolních dětí ze sociálně slabých rodin v jejich připravenosti na školní docházku a podpora škol v zavádění inkluze.

Příbram nyní, po třech letech od schválení strategie sociálního začleňování, přistupuje  k revizi základního dokumentu, Strategického plánu sociálního začleňování města Příbram 2015 – 2018. Předpokládané přijetí revidované strategie je podzim 2018. Lokální partnerství se nyní zaměřuje na stabilizaci navržených opatření, na ověření pilotních realizací a jejich případné přenastavení.

Číst více >