Liberec

Liberec

Liberec je statutárním městem na severu Čech a zároveň krajským městem Libereckého kraje. Liberec, který je na páté příčce co do své velikosti, má přes 100 tisíc obyvatel. Území města je rozděleno na 33 čtvrtí, z nichž jedna – Vratislavice nad Nisou – představuje samostatný městský obvod.

Liberec je statutárním městem na severu Čech a zároveň krajským městem Libereckého kraje. Liberec, který je na páté příčce co do své velikosti, má přes 100 tisíc obyvatel. Území města je rozděleno na 33 čtvrtí, z nichž jedna – Vratislavice nad Nisou – představuje samostatný městský obvod. Město zahájilo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v lednu 2016, a to v rámci takzvanéhoKoordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Popis sociálního vyloučení na území statutárního města Liberec

Gabalova zpráva v roce 2015 identifikovala na území Liberce čtyři sociálně vyloučené lokality. Stejně tomu bylo i v roce 2006, kdy byla tato zpráva vydána poprvé. V měsících březen – červen 2015 byla na zakázku města zpracována analýza, která stav sociálního vyloučení zpřesňuje a identifikuje celkem 7 sociálně vyloučených lokalit s kapacitou 107 bytových jednotek (cca 350 osob). Analýza ukázala na dalších 9 potenciálně rizikových lokalit s kapacitou 101 bytových jednotek (340 osob) a 26 ubytovacích zařízení, které nabízejí 1455 lůžek a 20 bytových jednotek (odhad 2000 sociálně vyloučených osob).

Liberec má zpracovanou vlastní koncepci prostupného bydlení, kterou již začalo pilotně zavádět do praxe. Jedná se o třístupňový systém, do něhož jsou zapojeny rovněž místní NNO, které jsou součástí komise pro prostupné bydlení a mimo jiné pomáhají vytipovat cílovou skupinu. Právě otázka bydlení je pro město prioritou. Cílem je rozšíření kapacit bytového fondu, které jsou v současné chvíli omezené. Vedení města v této věci jedná rovněž s provozovateli místních ubytoven a soukromými vlastníky nemovitostí.
V Liberci není výrazná míra prostorového vyloučení, za sociálně vyloučené lokality jsou považovány jednotlivé domy nebo shluky 2 3 domů ve většině případů umístěných v běžné zástavbě. Sociálně vyloučení lidé se často stěhují mezi jednotlivými lokalitami a ubytovnami. Nezřídka se migrace odehrávájen mezi domy téhož vlastníka (Vojanova, Kolora, Norská, Zhořelecká, Milady Horákové, Vesecká).

Liberec je také určitou spádovou oblastí pro romské rodiny přicházející z okolních obcí v Libereckém kraji, ale také z jiných částí ČR a SR. Jako hlavní důvod tyto rodiny uvádějí přistěhování se za již zde žijící částí rodiny nebo také vidinu snazšího nalezení ubytování (vysoký počet ubytoven) v kombinaci s uplatnění na trhu práce.

Specifická jsou velká sídliště, která představují nezmapované území. Romské rodiny zde najdeme v menší míře, většinou odsud po krátké době kvůli sporům s jinými nájemníky odchází. Dochází zde také ke značné míře diskriminace romského obyvatelstva ze strany realitních kanceláří.

Dle kvalifikovaných odhadů je v Liberci 6 -7 % obyvatel města ohroženo sociálním vyloučením. To znamená, že se potýkají se stejnými problémy jako lidé ze sociálně vyloučených lokalit, ale jsou rozptýleni po celém městě, především ve velkých sídlištích. Terénní sociální pracovníci uvádějí, že tito lidé stále častěji vyhledávají jejich služeb. Do této skupiny ve velké míře patří osamělí senioři, zdravotně či duševně postižení lidé či matky samoživitelky. Setkáváme se u nich také s vysokou mírou zadluženosti, ztrátou kompetencí řešit problémy samostatně, dezorientací v sociálním systému či rizikem ztráty nájemního bydlení.

Strategický plán sociálního začleňování

Pracovní skupiny skládající se z místních aktérů sdružených do takzvaného Lokálního partnerství se na území města Liberci zaměří na pět hlavních oblastí, a sice: – bydlení, vzdělávání, zaměstnávání, sociální služby, bezpečnost a prevence kriminality. Odborníci zastoupení v těchto skupinách se budou pravidelně scházet a společně v letošním roce vypracují Strategický plán sociálního začleňování. Agentura pro sociální začleňování prostřednictvím Koordinovaného přístupu pomůže mj. se získáváním prostředků na konkrétní projekty z operačních programů Zaměstnanost, Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaný regionální Operační program. Projekty se s největší pravděpodobností zaměří na podporu sociálních služeb, infrastrukturu pro sociální bydlení, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, společné vzdělávání, komunitní centra a zaměstnanosti.

Projekt „Férové školy“ a „Férové školy II“

V červenci 2017 byl spuštěn projekt Férové školy, jehož cílem bylo  pomoci školám při zavádění tzv. společného vzdělávání. Projekt, který běží do konce června 2020, se zaměřuje zejména na pomoc dětem ze sociálně vyloučených lokalit. Naváže na něj projekt Férové školy II, který kromě stávajících aktivit jako jsou koordinátoři inkluze, kariérové poradenství, doučování, kroužky a kluby pro děti zahrne i vzdělávání předškoláků. Nově budou zavedeny například příměstské tábory, či vrstevnické vzdělávání a posílena bude spolupráce mateřských a základních škol při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání.

Číst více >

Osobnosti lokality

Lukáš Ron
Lokální konzultant
Tel: 702 158 826
Lukáš Jirotka
Manažer SPSZ
Tel: 775 426 420

Materiály ke stažení