Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se SVL

Tisk E-mail

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Anotace projektu

Projekt vyváří systém pro podporu plné integrace tématu inkluzivního a kvalitního vzdělávání (IKV) do komplexu činností a intervencí realizovaných Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky (Agentura, ASZ) v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL). Prostřednictvím všestranné intenzivní podpory spolupráce aktérů na lokální úrovni integruje problematiku IKV do lokálních strategických dokumentů. V zapojených lokalitách podporuje uplatnění principů IKV a vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj v rámci projektu formulovaných opatření.

Cíl projektu

Účelem předkládaného projektu je zajistit plnou integraci tématu IKV do komplexu podpory a intervence poskytovaných Agenturou v územích se SVL. Hlavním cílem projektu je v do projektu zapojených obcích dosáhnout uplatnění principů IKV na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu na lokální úrovni.

Pozadí problému

Málo inkluzivní a kvalitní vzdělávání je jednou z příčin sociálního vyloučení. SVL vznikaly postupně a situace v nich se dramaticky zhoršovala dopady ekonomické transformace, a dále vlivem úbytku pracovních příležitostí v okrajových, méně rozvinutých regionech. V současné době vznikají SVL především cílenou migrací za dostupným bydlením, vytlačováním romských rodin z lukrativních bytů, řízeným sestěhováním (neplatiči, problémoví obyvatelé), obchodem s chudobou atd. Vliv na rozšiřující se sociální vyloučení má, kromě faktorů jako jsou ekonomická krize, nepružné služby zaměstnanosti, nedostatečná kapacita sociálního bydlení apod., také vliv málo inkluzivní vzdělávání.

Na obecní úrovni je hlavní bariérou sociální inkluze nezájem, tendence dělit obyvatele na obyvatele prvního a druhého řádu a věnovat pozornost a péči spíše první z obou skupin a té druhé se věnovat okrajově nebo vůbec. Samosprávy, které cítí odpovědnost se postavit problémům ve své SVL, často postrádají informace a kompetence potřebné pro odborné, dlouhodobé a efektivní řešení. Uvedená situace se tak nutně promítá také do místních vzdělávacích sítí, neboť zřizovateli škol a školských zařízení jsou v první řadě právě obce.
V oblasti IKV identifikujeme jako příčiny problému ve vztahu k zaměření projektu zejména nedostatečnou předškolní výchovu, absenci spolupráce všech relevantních aktérů při podpoře docházky do MŠ a při přestupu z MŠ do ZŠ, stále chybí adekvátní zapojování a spolupráce škol s rodiči, komunitami, neziskovými organizacemi a dalšími. Další příčinou jsou postoje majoritní společnosti ke společnému vzdělávání jejich dětí s romskými dětmi a existence segregovaných škol či škol s vysokým počtem romských žáků.

Aktivity projektu a očekáváné výstupy

1. Spolupráce v území

 • Tvorba/aktualizace/implementace/evaluace kapitoly Vzdělávání Strategického plánu pro sociální začleňování v 70 lokalitách spolupracujících s Agenturou v souladu s Metodikou Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL);
 • tvorba Plánu podpory v 10 lokalitách, které nespolupracují v režimu KPSVL a identifikovaly problém v oblasti vzdělávání;
 • tvorba Plánu podpory při přípravě 45 Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) v lokalitách mimo KPSVL, které o spolupráci projeví zájem.Podpora odborné spolupráce

2. Podpora odborné spolupráce

 • Realizace 12 setkání odborného panelu na téma inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami – spolupráce škol a zřizovatelů v oblasti podpory dětí a žáků z marginalizovaných skupin;
 • koordinace spolupráce s ostatními systémovými projekty a dalšími projekty realizovanými jinými mi organizacemi;
 • expertní podpora partnerů v lokalitách a interního týmu Agentury prostřednictvím centrálních expertů na témata vztahující se k problematice řešené projektem.

3. Aktivizace relevantních aktérů

 • Odborné workshopy, veřejná setkání, konference, exkuze/stáže za příklady dobré praxe, zahraniční studijní cesty, analýzy zahraničních expertů.

4. Metodická podpora

 • Metodika realizace strategií rozvoje vzdělávání v oblasti IKV a rovných příležitostí v uzavřených místních soustavách;
 • Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního vzdělávání na místní úrovni.

5. Evaluace, výzkumy, analýzy

 • Vstupní analýzy místních vzdělávacích sítí, Analýza segregace škol z pohledu sociálního vyloučení;
 • Evaluační manuál;
 • dílčí hodnotící zprávy o dopadu projektu v lokalitách a o kvalitě spolupráce v lokalitách;
 • souhrnné hodnotící zprávy;
 • souhrnná hodnotící zpráva o realizaci projektu.

6. Řízení projektu

 

Cílové skupiny

 • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
 • Rodiče dětí a žáků
 • Děti a žáci

 

Realizace: 1. 7. 2016 – 30. 4. 2022

Registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586

Celková výše dotace: 228 819 380,- Kč

Realizátor projektu:
Úřad vlády ČR
00006599
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Mgr. David Beňák, DiS,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tel.: 296 153 537

 

icon Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se SVL

 

Aktualizováno ke dni 24. 7. 2018


Inspirace

Napsali o nás


//]]>