Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Agentura připravila dvě publikace k tématu regionálního rozvoje

Tisk E-mail

Praha, 19.11.2015 - První z nich shrnuje příklady dobré praxe rozvoje zaměstnanosti a boje s chudobou v malých obcích České republiky. Druhá je výzkumnou zprávou o možnostech využití veřejných knihoven při začleňování sociálně znevýhodněných osob. Obě publikace jsou ke stažení na webové stránce Agentury.

 

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ, ROZVOJ ZAMĚSTNANOSTI A BOJ S CHUDOBOU V MALÝCH OBCÍCH ČR

Tato publikace si vytyčila za cíl představit příklady úspěšných projektů i dlouhodobých aktivit, které podporují socioekonomický rozvoj na malých obcích, pomáhají ohroženým skupinám obyvatel a rozvíjejí zde komunitní život.

Sborník obsahuje popis 59 příkladů dobré praxe, které se osvědčily v minulých letech. Při výběru se autoři zaměřili na ty praxe, které vytvářejí nová pracovní místa, vedou ke snižování životních nákladů především u příjmově nejslabších skupin a pomáhají se sociálním začleňováním a prevencí sociálního vyloučení. Sborník je koncipován tak, aby jednotlivé příklady byly inspirací pro přípravu projektů především pro malé obce, místní akční skupiny, neziskové a komunitní organizace.

Kritériem výběru do tohoto almanachu byla především jednoduchost nápadu a jeho provedení, realizovatelnost i v jiném prostředí, přesahy a dopady aktivity mimo cílovou skupinu a možnost realizace i bez podpory evropských dotací.

Publikace je i inspirací pro nové programové období Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), které dává možnost podpořit sociální a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech. Představené aktivity jsou příkladem toho, jak podpořit místní udržitelný rozvoj a pomoci lidem na venkově ke kvalitním službám.

V publikaci najdete například tyto příklady:

 • SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ (Stavzem, Sociální podnik Eko-ano, Biofarma Žatec – Mosty – sociálně psychologické centrum – PROMETHEU S Effect, o.p.s., MANA čokoládovna Krásná Lípa, sociální podnik)
 • DRUŽSTVA (Fair Bio Pražírna, Výrobní družstvo TEXman)
 • PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ A PRACOVNÍ ČETY (Využití projektů na zvyšování zaměstnanosti v kombinaci s aktivní politikou zaměstnanosti v Moravském  Berouně, Pracovní četa)
 • SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ (Farma biostatek na Doupově, Farma Dvůr Čihovice)
 • PRORODINNÁ OPATŘENÍ, MATEŘSKÁ CENTRA (Podpora podnikání žen na mateřské dovolené – Mateřské centrum Krteček)
 • KOMUNITNÍ CENTRA (Mezigenerační centrum Totem – RDC, POMOC Týn nad Vltavou, z.s.)
 • TERÉNNÍ PRÁCE (KOTEC – Mobilní terénní práce – klub v autě)
 • BEZPEČNOST A PREVENCE SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ A KRIMINALITY (Volnočasový klub KEMP Žlutice)
 • UDRŽITELNÝ ROZVOJ OBCE (Udržitelná vesnice Hostětín, ESO Kněžice)


Ke stažení:

- SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ, ROZVOJ ZAMĚSTNANOSTI A BOJ S CHUDOBOU V MALÝCH OBCÍCH ČR (Kolektiv autorů, ASZ, 2015) 

 

KOMUNITNÍ ČINNOST VEŘEJNÝCH KNIHOVEN V PROCESECH INTEGRACE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB

Výzkumná studie vypracovaná pro Agenturu pro sociální začleňování týmem Centra pro občanské vzdělávání Fakulty humanitních studií UK se zaměřuje na roli veřejných knihoven v procesu integrace sociálně znevýhodněných osob.

Hledá odpovědi na otázky: Jak je vnímána sociální role knihoven? Jak jsou knihovny připraveny vyjít vstříc komunitě a potřebám sociálně vyloučených? A co již nyní knihovny nabízejí (často zcela nezištně)?

Vychází z předpokladu, že veřejné knihovny hrají důležitou roli kulturních a vzdělávacích center plně zakořeněných do lokálních komunit a mají silný potenciál na propojování důležitých místních partnerů, ať už se jedná o spolky, instituce samosprávy a veřejné správy, zástupce soukromé sféry, školy, či lokální občanské iniciativy. Knihovny se tak mohou stávat klíčovými partnery pro vnitřní socioekonomický rozvoj ve venkovském prostředí a pro přizvání sociálně vyloučených skupin obyvatel do společnosti.

Veřejné knihovny jsou ze své podstaty předurčeny být přirozenými komunitními centry, která díky své nízkoprahovosti a důvěře ze strany občanů poskytují služby všem bez rozdílu vzdělání či sociálního postavení.

Řada knihoven funkci kulturního, vzdělávacího a komunitního centra již zastává. Nejedná se však o systematickou a koordinovanou činnost, ale spíše o jednotlivé aktivity, které nejsou dostatečně zmapovány a analyzovány.

Mezi cíli výzkumu tak mimo jiné bylo zmapovat komunitní aktivity veřejných knihoven v obcích do 25 tis. obyvatel, které se nějakým způsobem soustředí na integraci sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatel. Studie také kvantitativně zmapovala roli a plány na prevenci sociálního vyloučení knihoven a zjišťovala, co knihovny již dělají ve sledované oblasti a jak vidí potenciál veřejných knihoven směrem k sociálnímu začleňování.

Studie také vybrala 15 příkladů dobré praxe a ty popsala. Jde například o:

 • Komunitní centrum Lukáš v sedlčanské komunitní knihovně
 • Centrum volnočasových aktivit v komunitní knihovně Dr E. Bořického v Milíně (obec s necelými 1800 obyvateli, získala titul knihovna roku v roce 2013)
 • Městská knihovna v Lounech, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb sdružuje dobrovolníky, provozuje volnočasové zařízení pro děti a mládež
 • Využití veřejně prospěšných prací v knihovně v Poličce

Do výzkumu se svými odpověďmi zapojilo 372 z více než 5 500 veřejných knihoven v České republice.

Závěry výzkumu potvrzují, že zaměstnanci knihovny si uvědomují sociální roli, kterou knihovny mohou a mají hrát při budování zdravých a vnitřně integrovaných komunit, které vychází vstříc všem vrstvám společnosti, reflektují ale též bariéry, které v této činnosti knihovny omezují.

Řada progresivnějších veřejných knihoven již dnes nabízí služby, které jdou za hranice tradičního pojetí knihoven jako míst, kde se jen půjčují knihy, a zaměřují se na sociálně integrační roli knihovny, která slouží všem skupinám obyvatel.  Knihovny se často ocitají v pozici, kde ač by rády fungovaly jako komunitní a integrační centra, strukturální podmínky jim to velmi ztěžují, až znemožňují.  Zástupci knihoven v odpovědích zároveň popisují téměř nulovou podporu od místní i národní politické reprezentace. Bez aktivní politické podpory zřizovatele jsou možnosti knihoven velmi omezené.


Ke stažení:

- KOMUNITNÍ ČINNOST VEŘEJNÝCH KNIHOVEN V PROCESECH INTEGRACE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB (Čáp, P. (ed.), Mgr. et Mgr. Tomáš Protivínský, Mgr. Milan Hrubeš, DiS, ASZ, 2015)

 


Nový web

Nový web Agentury pro sociální začleňování se připravuje.

Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

 • Nebát se tančit

  Video o tom, jak romská dívka z mosteckého Chánova, díky podpoře svého okolí, dokončila SŠ a má v plánu přihlásit se na VŠ.…

  Číst dále ...

//]]>