Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Agentura připravila dvě publikace k tématu regionálního rozvoje

Tisk E-mail

Praha, 19.11.2015 - První z nich shrnuje příklady dobré praxe rozvoje zaměstnanosti a boje s chudobou v malých obcích České republiky. Druhá je výzkumnou zprávou o možnostech využití veřejných knihoven při začleňování sociálně znevýhodněných osob. Obě publikace jsou ke stažení na webové stránce Agentury.

 

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ, ROZVOJ ZAMĚSTNANOSTI A BOJ S CHUDOBOU V MALÝCH OBCÍCH ČR

Tato publikace si vytyčila za cíl představit příklady úspěšných projektů i dlouhodobých aktivit, které podporují socioekonomický rozvoj na malých obcích, pomáhají ohroženým skupinám obyvatel a rozvíjejí zde komunitní život.

Sborník obsahuje popis 59 příkladů dobré praxe, které se osvědčily v minulých letech. Při výběru se autoři zaměřili na ty praxe, které vytvářejí nová pracovní místa, vedou ke snižování životních nákladů především u příjmově nejslabších skupin a pomáhají se sociálním začleňováním a prevencí sociálního vyloučení. Sborník je koncipován tak, aby jednotlivé příklady byly inspirací pro přípravu projektů především pro malé obce, místní akční skupiny, neziskové a komunitní organizace.

Kritériem výběru do tohoto almanachu byla především jednoduchost nápadu a jeho provedení, realizovatelnost i v jiném prostředí, přesahy a dopady aktivity mimo cílovou skupinu a možnost realizace i bez podpory evropských dotací.

Publikace je i inspirací pro nové programové období Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), které dává možnost podpořit sociální a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech. Představené aktivity jsou příkladem toho, jak podpořit místní udržitelný rozvoj a pomoci lidem na venkově ke kvalitním službám.

V publikaci najdete například tyto příklady:

 • SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ (Stavzem, Sociální podnik Eko-ano, Biofarma Žatec – Mosty – sociálně psychologické centrum – PROMETHEU S Effect, o.p.s., MANA čokoládovna Krásná Lípa, sociální podnik)
 • DRUŽSTVA (Fair Bio Pražírna, Výrobní družstvo TEXman)
 • PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ A PRACOVNÍ ČETY (Využití projektů na zvyšování zaměstnanosti v kombinaci s aktivní politikou zaměstnanosti v Moravském  Berouně, Pracovní četa)
 • SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ (Farma biostatek na Doupově, Farma Dvůr Čihovice)
 • PRORODINNÁ OPATŘENÍ, MATEŘSKÁ CENTRA (Podpora podnikání žen na mateřské dovolené – Mateřské centrum Krteček)
 • KOMUNITNÍ CENTRA (Mezigenerační centrum Totem – RDC, POMOC Týn nad Vltavou, z.s.)
 • TERÉNNÍ PRÁCE (KOTEC – Mobilní terénní práce – klub v autě)
 • BEZPEČNOST A PREVENCE SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ A KRIMINALITY (Volnočasový klub KEMP Žlutice)
 • UDRŽITELNÝ ROZVOJ OBCE (Udržitelná vesnice Hostětín, ESO Kněžice)


Ke stažení:

- SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ, ROZVOJ ZAMĚSTNANOSTI A BOJ S CHUDOBOU V MALÝCH OBCÍCH ČR (Kolektiv autorů, ASZ, 2015) 

 

KOMUNITNÍ ČINNOST VEŘEJNÝCH KNIHOVEN V PROCESECH INTEGRACE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB

Výzkumná studie vypracovaná pro Agenturu pro sociální začleňování týmem Centra pro občanské vzdělávání Fakulty humanitních studií UK se zaměřuje na roli veřejných knihoven v procesu integrace sociálně znevýhodněných osob.

Hledá odpovědi na otázky: Jak je vnímána sociální role knihoven? Jak jsou knihovny připraveny vyjít vstříc komunitě a potřebám sociálně vyloučených? A co již nyní knihovny nabízejí (často zcela nezištně)?

Vychází z předpokladu, že veřejné knihovny hrají důležitou roli kulturních a vzdělávacích center plně zakořeněných do lokálních komunit a mají silný potenciál na propojování důležitých místních partnerů, ať už se jedná o spolky, instituce samosprávy a veřejné správy, zástupce soukromé sféry, školy, či lokální občanské iniciativy. Knihovny se tak mohou stávat klíčovými partnery pro vnitřní socioekonomický rozvoj ve venkovském prostředí a pro přizvání sociálně vyloučených skupin obyvatel do společnosti.

Veřejné knihovny jsou ze své podstaty předurčeny být přirozenými komunitními centry, která díky své nízkoprahovosti a důvěře ze strany občanů poskytují služby všem bez rozdílu vzdělání či sociálního postavení.

Řada knihoven funkci kulturního, vzdělávacího a komunitního centra již zastává. Nejedná se však o systematickou a koordinovanou činnost, ale spíše o jednotlivé aktivity, které nejsou dostatečně zmapovány a analyzovány.

Mezi cíli výzkumu tak mimo jiné bylo zmapovat komunitní aktivity veřejných knihoven v obcích do 25 tis. obyvatel, které se nějakým způsobem soustředí na integraci sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatel. Studie také kvantitativně zmapovala roli a plány na prevenci sociálního vyloučení knihoven a zjišťovala, co knihovny již dělají ve sledované oblasti a jak vidí potenciál veřejných knihoven směrem k sociálnímu začleňování.

Studie také vybrala 15 příkladů dobré praxe a ty popsala. Jde například o:

 • Komunitní centrum Lukáš v sedlčanské komunitní knihovně
 • Centrum volnočasových aktivit v komunitní knihovně Dr E. Bořického v Milíně (obec s necelými 1800 obyvateli, získala titul knihovna roku v roce 2013)
 • Městská knihovna v Lounech, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb sdružuje dobrovolníky, provozuje volnočasové zařízení pro děti a mládež
 • Využití veřejně prospěšných prací v knihovně v Poličce

Do výzkumu se svými odpověďmi zapojilo 372 z více než 5 500 veřejných knihoven v České republice.

Závěry výzkumu potvrzují, že zaměstnanci knihovny si uvědomují sociální roli, kterou knihovny mohou a mají hrát při budování zdravých a vnitřně integrovaných komunit, které vychází vstříc všem vrstvám společnosti, reflektují ale též bariéry, které v této činnosti knihovny omezují.

Řada progresivnějších veřejných knihoven již dnes nabízí služby, které jdou za hranice tradičního pojetí knihoven jako míst, kde se jen půjčují knihy, a zaměřují se na sociálně integrační roli knihovny, která slouží všem skupinám obyvatel.  Knihovny se často ocitají v pozici, kde ač by rády fungovaly jako komunitní a integrační centra, strukturální podmínky jim to velmi ztěžují, až znemožňují.  Zástupci knihoven v odpovědích zároveň popisují téměř nulovou podporu od místní i národní politické reprezentace. Bez aktivní politické podpory zřizovatele jsou možnosti knihoven velmi omezené.


Ke stažení:

- KOMUNITNÍ ČINNOST VEŘEJNÝCH KNIHOVEN V PROCESECH INTEGRACE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB (Čáp, P. (ed.), Mgr. et Mgr. Tomáš Protivínský, Mgr. Milan Hrubeš, DiS, ASZ, 2015)

 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>